Co Ile Przysługuje Pracownikowi Odzież Robocza?

26.03.2023 0 Comments

Co Ile Przysługuje Pracownikowi Odzież Robocza
Co ile przysługuje odzież robocza? – Przepisy BHP nie regulują kwestii, co ile należy się pracownikowi odzież robocza. Zależy to od indywidualnych ustaleń pomiędzy pracodawcą a zatrudnionymi lub ich przedstawicielami. Przyjęte regulacje powinny zostać odnotowane w wewnątrzzakładowych przepisach.

Co ile przysługuje nowe ubranie robocze?

Odzież robocza – co ile przysługuje? – To, co ile należy się odzież robocza, nie jest regulowane przez przepisy BHP. Zależy to od indywidualnych ustaleń pomiędzy pracodawcą a pracownikami lub ich przedstawicielami. To kierownik ustala rodzaj oraz okres używalności odzieży roboczej oraz obuwia.

W większości przypadków okres używalności zależy np. od warunków panujących na stanowisku, w którym użytkowane jest ubranie robocze. Co ile przysługuje, jego rodzaj oraz ilość powinno być odnotowane w wewnątrzzakładowych przepisach. Używalność bardzo często zależy od rodzaju stroju, a także jakości materiału, z którego został wykonany.

Równie ważny jest stan maszyn, stopień zabrudzenia oraz rodzaj stosowanej na stanowisku technologii.

Co ile czasu należą się buty robocze?

Na ile przysługują buty robocze? – Od tego, co ile przysługują buty robocze, może mieć wpływ staż pracy, intensywność ich użytkowania, a także przebieg kariery zawodowej. Zasadniczo można uogólnić i stwierdzić, że obuwie BHP przysługuje pracownikowi przez cały okres świadczenia pracy dla pracodawcy.

Czy pracownikowi należy się odzież roboczą?

Obowiązek zapewnienia odzieży i obuwia roboczego – 1. Nie każdemu pracownikowi należy dostarczać odzież roboczą. Kodeks pracy przewiduje obowiązek wyposażenia pracownika w odzież roboczą w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu.

Po drugie w przypadku, gdy wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy tego wymagają (art.237 7 § 1 Kodeksu pracy). Wskazane w Kodeksie pracy sytuacje związane z obowiązkiem dostarczenia pracownikowi odzieży i obuwia ochronnego mają charakter oceny. Innymi słowy zaistnienie takiego obowiązku będzie rozpatrywane w kontekście konkretnego stanu faktycznego, czyli warunków pracy w miejscu zatrudnienia.

Podobnie jak środki ochrony indywidulanej (odzież ochronna) pracownikowi odzież i obuwie robocze muszą zostać dostarczone nieodpłatnie. Jednakże w drodze wyjątku od zasady dostarczania odzieży roboczej przez pracodawcę, w niektórych przypadkach będziesz mógł ustalić z pracownikiem, iż ten będzie korzystał z własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i ochrony pracy.

W takim przypadku pracownikowi korzystającemu z własnej odzieży lub obuwia będziesz zobowiązany wypłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej aktualne ceny. Należy jednak zaznaczyć, iż odzież i obuwie robocze nie może być jakąkolwiek odzieżą, a musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach.2.

Nie zawsze jednak pracownik, będzie mógł korzystać z własnej odzieży lub obuwia i otrzymywać za nie ekwiwalent pieniężny. W przypadku bowiem, gdy pracownik wykonuje prace związane z bezpośrednią obsługa maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, wówczas wyjątek związany z możliwością korzystania przez pracownika z własnej odzieży za ekwiwalentem nie będzie obowiązywał.

You might be interested:  Jak Naprawić Spodnie Pęknięte W Kroku?

Innymi słowy w przypadkach wykonywania pracy szczególnego ryzyka dla zdrowia lub pracy powodującej znaczne zabrudzenia albo narażonej na wpływ czynników szkodliwych, to pracodawca jest bezwzględnie obowiązany do dostarczenia pracownikowi odzieży lub obuwia ochronnego i nie może się wówczas zgodzić na korzystanie przez pracownika z własnej odzieży roboczej za ekwiwalentem.

W przypadku, gdy pracownik otrzymuje ekwiwalent pieniężny za korzystanie z własnej odzieży roboczej, to ekwiwalent ten jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli nie podlega opodatkowaniu (art.21 ust.1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r.

O podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Dz.U.2019 r., poz.1387). Ponadto ekwiwalent pieniężny wypłacany pracownikom za używanie odzieży własnej zamiast odzieży i obuwia roboczego może być wypłacany za używanie odzieży nie stanowiącej odzieży roboczej, np. strój reprezentacyjny, czy wymogi wizerunkowe, co do barw, które powodują konieczność noszenia określonych dodatków do stroju.

Natomiast koszty wypłaty poniesione w związku z wypłatą tego ekwiwalentu za używania odzieży nie stanowiącej odzieży roboczej nie mogą być wówczas w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych uznane za koszty uzyskania przychodu.

Nadto, zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Krakowie z dnia 3 lutego 2000 r. o sygn. akt.: I SA/Kr 579/98 Wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dokonuje się na podstawie tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego i ich aktualnych cen, a nie innego rodzaju odzieży.

Przedsiębiorco pamiętaj! Obowiązek przydzielenia niezbędnej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej ciąży na Tobie nie tylko w stosunku do pracowników, ale również wobec osób wykonujących krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne, w czasie których ich własna odzież może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na bezpieczeństwo wykonywania tych prac lub czynności (art.304 4 Kodeksu pracy).

You might be interested:  Jaka Sukienka Na Przebranie Po Komunii?

Ile wynosi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?

Z dniem 01 stycznia 2022 r. wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej wynosi miesięcznie: I grupa zabrudzenia 19 zł. II grupa zabrudzenia 28,50 zł.