Ile Wynosi Ekwiwalent Za Odzież Roboczą?

16.03.2023 0 Comments

Ile Wynosi Ekwiwalent Za Odzież Roboczą
Czy muszę się rozliczać z ekwiwalentu? – Świadczenia i wynikający z nich ekwiwalent, które przysługują pracownikowi na podstawie przepisów BHP są generalnie zwolnione są z podatku dochodowego oraz składek ZUS. Jedynym warunkiem jest to, aby wypłacane świadczenie rekompensowało koszty poniesione przez pracownika.

W związku z tym w kwestii ekwiwalent za pranie a ZUS można być spokojnym o kwestie związane z rozliczeniem tych środków. Jeżeli chodzi natomiast o rozliczenie ekwiwalentu za pranie z pracodawcą, to zależy to od wewnętrznej polityki danego przedsiębiorstwa. Z pewnością niezbędne będzie zachowanie rachunków w przypadku, gdy pracownik powierzy pranie odzieży podmiotowi zewnętrznemu.

Co ważne, pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie prawidłowego dbania o odzież i wydatkowania wypłacanego świadczenia.

Ile wynosi ekwiwalent na odzież?

Kadry: Jak ustalić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – IFK Platforma Księgowych data dodania: 16.07.2015 Kadry: Jak ustalić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Należność za pranie odzieży roboczej powinien stanowić ekwiwalent, tj. równoważnik, odpowiednik.

 • Zatem kwota podlegająca wypłacie powinna być tak oszacowana, aby stanowiła równowartość realnego kosztu prania, czyli uwzględniała nakład pracy, aktualny koszt zużycia energii, wody, środków piorących, amortyzację urządzenia, stopień zabrudzenia odzieży, częstotliwość prania w danym okresie, np.
 • W miesiącu lub kwartale.

Pracownik nie musi jednak przedstawiać każdorazowo dokumentów potwierdzających poniesiony wydatek, np. faktur, rachunków, paragonów. Obie strony mogą wspólnie ustalić sposób obliczania wysokości kosztów prania i w konsekwencji kwotę ekwiwalentu, ponieważ w przepisach nie wyznaczono ani jego maksymalnego, ani minimalnego poziomu.

 1. Ekwiwalent pieniężny stanowi iloczyn oszacowanego kosztu jednego prania i liczby prań w okresie np.
 2. Jednego miesiąca.
 3. W zakładzie odzież ulega znacznemu zabrudzeniu i pracownik może wykonywać od 4 do 5 prań w miesiącu.
 4. Przy założeniu, że są to 4 prania, miesięczny ekwiwalent wynosi 37 zł (4 x 9,28 zł = 37,12 zł).

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. W ramach obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zapewnia, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe.

 1. Pracodawca ma ponadto obowiązek ich prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania.
 2. Jeżeli z różnych przyczyn nie może zapewnić pracownikom prania odzieży roboczej, czynności te może powierzyć podwładnym, pod warunkiem wypłacania im ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych przez nich kosztów (art.237 9 Kodeksu pracy).

Kodeks nie określa sposobu obliczenia kwoty ekwiwalentu pieniężnego za pranie. Jednak z przepisów wynika, że zwrot ma pokrywać koszty opłacone przez pracownika, czyli te, które poniósł, jeżeli prał odzież w warunkach domowych, lub w wysokości wynikającej z rachunku (paragonu) z pralni, jeżeli korzystał z usług firmy zewnętrznej.

Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, są zwolnione zarówno z podatku dochodowego, jak i ze składek ZUS.

Warunkiem jest jednak, aby ekwiwalent faktycznie rekompensował pracownikowi poniesione koszty.

 • Czytaj więcej w artykule:
 • Czytaj także:

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + plakat Praca zdalna w prezencie „Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami” to pierwsza na rynku wydawniczym publikacja tego typu, która omawia rewolucyjne zmiany w prawie pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników wchodzące w życie w 2023 r.

 • Kliknij ikonę w menu Chrome, a następnie Ustawienia
 • W sekcji Wygląd zaznacz pole wyboru Pokaż przycisk strony startowej
 • Kliknij Zamień by wpisać link
 • Wpisz inforfk.pl i naciśnij Enter
 • Kliknij ikonę menu Chrome, a następnie Ustawienia
 • W zakładce Przeglądarka w sekcji Po uruchomieniu przeglądarki zaznacz pole wyboru przy Otwórz wybraną stronę lub zestaw stron
 • Kliknij Wybierz strony by wpisać link
 • W polu Dodaj nową stronę wpisz inforfk.pl i naciśnij Enter
 • Najedź myszką i złap ikonkę z domkiem
 • Chwyć ikonkę domku (poniżej) i przeciągnij na ikonkę domku w przeglądarce
 • Zaakceptuj swój wybór klikając TAK
 • Kliknij zakładkę Safari w górnym Menu głównym
 • Wybierz sekcję Preferencje i następnie Ogólne
 • W sekcji Strona domowa kliknij w przycisk Ustaw na bieżącą stronę

Zaczynaj Każdy dzień z IFK Platforma Księgowych Bogaty zasób bazy porad, wideo-szkoleń oraz narzędzi. Zawsze na bieżąco, zawsze pod ręką.

 1. Poleć Platformę INFORFK
 2. Wpisz swój adres e-mail
 3. Otrzymasz nagrodę gwarantowaną (nagrodę wyślemy pocztą)

Bransoletki z jadeituw modnych wakacyjnych kolorach Właśnie został wykorzystany limit 3 bezpłatnych kroków na Platformie Księgowych i Kadrowych. Jeśli dalej chcesz korzystać z jej zasobów, wybierz jedną z poniższych opcji: : Kadry: Jak ustalić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – IFK Platforma Księgowych

Czy ekwiwalent za odzież wypłaca się proporcjonalnie do etatu?

Data publikacji: 19 listopada 2020 r. Pytanie: Czy ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników szkoły należy pomniejszyć proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i wymiaru zatrudnienia? Odpowiedź: Nie. Ekwiwalent nie powinien być różnicowany ze względu na długość okresu zatrudnienia czy wymiar etatu.

Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w przypadku nieobecności pracownika?

Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej W jaki sposób ustalić wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, czy może być to ustalona stała kwota miesięczna oraz czy powinno się potrącać od tej kwoty dni nieobecności? Przepisy prawa pracy nie określają konkretnej kwoty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odzieży roboczej i obuwia roboczego pracownikom w sytuacji, gdy: 1) odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu podczas wykonywania obowiązków służbowych; 2) użytkowanie odzieży roboczej jest konieczne ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy (art.2377 § 1 ustawy z 26.6.1974 r.

Odeks pracy; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.; dalej: KP). Poza dostarczeniem pracownikowi samej odzieży roboczej, pracodawca jest dodatkowo zobowiązany do zapewnienia jej prania, naprawy, konserwacji, odpylania i odkażania. Pranie odzieży może zostać powierzone pracownikowi, gdy pracodawca nie może go zapewnić.

Powierzając tą czynność pracownikowi, pracodawca musi mu wypłacać ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów faktycznie na ten cel poniesionych. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy odzież robocza podczas pracy uległa skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Za pranie odzieży roboczej pracownik powinien otrzymywać od pracodawcy cykliczny ekwiwalent pieniężny na ten cel (art.2379 § 3 KP). Kodeks pracy nie określa jednak konkretnej kwoty takiego ekwiwalentu ani częstotliwości jego wypłaty, ani szczegółowych zasad jego wypłacania. 3) może ustalić zasady pomniejszania ekwiwalentu w przypadku nieobecności w pracy np. z powodu choroby, korzystania z urlopu bezpłatnego czy urlopu wychowawczego. Podstawa prawna Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści. Źródło: Sortuj według Popularne Najnowsze Najstarsze : Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

You might be interested:  Jak Zafarbować Spodnie Na Czarno Domowym Sposobem?

Czy ekwiwalent za używanie własnej odzieży jest opodatkowany?

PIT: Ekwiwalent za używanie odzieży – zasady ustalania, wysokość, wyjątki od zwolnienia podatkowego W myśl art.21 ust.1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Zgodnie z art.207 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Ponadto na podstawie art.237(4) § 1 Kodeksu pracy, pracodawca zobowiązany jest zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

Stosownie do art.304 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art.207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

W świetle ww. przepisu pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy zarówno osobom zatrudnionym na umowę o pracę jak również osobom, z którymi łączy go inny stosunek prawny niż umowa o pracę. Zatem obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie ogranicza się jedynie do osób świadczących pracę na podstawie stosunku pracy, ale dotyczy również osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli praca ta jest wykonywana w zakładzie pracy lub w miejscu określonym przez pracodawcę.

Na podstawie art.237(7) § 1 KP pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania Polskich Norm, jeżeli:

 1. odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
 2. występują określone wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Odzież i obuwie robocze powinny być więc dostarczone pracownikom wykonującym prace w warunkach narażających na zniszczenie lub nadmierne brudzenie własnej odzieży i obuwia.
 • Biorąc pod uwagę powyższe regulacje należy uznać, że decydujące znaczenie ma fakt występowania u pracodawcy warunków pracy uzasadniających dostarczanie pracownikowi odzieży i obuwia roboczego oraz postanowienia ustalonego przez pracodawcę regulaminu pracy.
 • Z wyjaśnień organów podatkowych
 • Ekwiwalenty dla osób zatrudnionych na innej niż stosunek pracy podstawie

„Jak wskazano powyżej, stosownie do postanowienia art.304 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca obowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (pracownikom) ale także osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy np.

umowa o charakterze cywilnoprawnym. Mając zatem na względzie przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymane przez Zarządzającego, w wyniku realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – świadczenia rzeczowe w postaci pokrycia kosztów szkoleń z zakresu bhp, wstępnych i okresowych badań lekarskich, ekwiwalentów za zakup i pranie odzieży okularów korekcyjnych stanowią przychód Zarządzającego z działalności wykonywanej osobiście, jednakże podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art.21 ust.1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika z powyższego tytułu.” Interpretacja 0113-KDIPT2-3.4011.570.2018.2.IS z 25.01.2019 r. Ekwiwalent za odzież roboczą i konserwację odzieży – ustalenie wysokości, regulaminy Na podstawie art.237.6 – 237.10 oraz art.3044 Kodeksu pracy Urząd Marszałkowski (.) jako pracodawca będzie zaopatrywał pracowników w odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej.

Odzież robocza oraz środki ochrony indywidualnej będą przekazywane pracownikom zgodnie z tabelą przydziału, uwzględniającą rodzaj wykonywanej pracy. Za naprawę, konserwację i pranie odzieży roboczej pracownikom będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny wypłacany za kwartał w wysokości średnich (ustalonych przez pracodawcę) kosztów prania, proporcjonalny do wymiaru zatrudnienia oraz czasu użytkowania odzieży.

Ekwiwalent za pranie odzieży będzie podlegał obniżeniu proporcjonalnie za każdy pełny nieprzepracowany miesiąc. Ponadto został ustalony wykaz stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca będzie wypłacał za kwartał ekwiwalent pieniężny proporcjonalny do uśrednionej kwoty zakupu wyposażenia zgodnie z ustaloną przez pracodawcę tabelą w odniesieniu do przewidywanego okresu używalności ustalonego dla poszczególnych rodzajów odzieży.

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży będzie podlegał obniżeniu proporcjonalnie za każdy pełny nieprzepracowany miesiąc. Ekwiwalent za pranie odzieży oraz używanie przez pracowników własnej odzieży będzie przysługiwał na podstawie “Zarządzenia Marszałka (.) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (.)”.

Pobór zaliczki? Na podstawie art.237.7 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto pracodawca jest obowiązany zapewnić m.in. pranie takiej odzieży, a jeśli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika (art.237.9 § 2 i 3 Kodeksu pracy).

 • Jednocześnie, pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy (art.237.7 § 2 Kodeksu pracy).
 • Wówczas pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Wypłacane pracownikom ekwiwalenty pieniężne za używanie i pranie przez pracowników własnej odzieży roboczej stanowią przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art.12 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak na mocy art.21 ust.1 pkt 11 ww.

 • Ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
 • W nawiązaniu do powyższego zarówno ekwiwalent za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej jak i ekwiwalent za naprawę, konserwację i pranie odzieży roboczej, wypłacany zgodnie z przepisami bhp jest wolny od podatku dochodowego.

W związku z tym od tych świadczeń nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy.(.) Zgodnie z definicją słownikową ekwiwalent oznacza rzecz zastępującą inną rzecz o równej wartości, odpowiednik, równoważnik (Współczesny słownik języka polskiego, Dunaj B.

 • Warszawa 2007).
 • Z powołanych powyżej przepisów Kodeksu pracy wynika, iż dostarczenie pracownikowi odzieży roboczej i obuwia, jest obowiązkiem pracodawcy.
 • Jeżeli jednak pracodawca dopuszcza używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia, za ich zgodą, wówczas zobowiązany jest do wypłaty stosownego ekwiwalentu pieniężnego.

Za używanie własnej odzieży i obuwia pracownicy mają prawo otrzymać ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny, natomiast za pranie odzieży roboczej w wysokości poniesionych przez pracownika kosztów. Należy zauważyć, że wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży może być ustalona także w sposób inny, niż tylko na podstawie dokumentów przedłożonych przez pracowników.

Jako ekwiwalent, wypłacane pracownikom kwoty mają stanowić rekompensatę kosztów przez nich poniesionych. Wysokość kosztów może być ustalana we wzajemnym porozumieniu pracodawcy i pracowników i wynikać – jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie – z zarządzenia (na podstawie przeciętnych cen rynkowych).

(Interpretacja 0115-KDIT2.4011.183.2022.1.RS z 23.06.2022 r.) Soczewki kontaktowe nie zawsze korzystają ze zwolnienia (.) Na podstawie art.237.6 § 1 kodeksu pracy: Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

You might be interested:  Jaka Sukienka Na 25 Lecie Ślubu?

Według § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(.): Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Następnie § 8 ust.2 ww. rozporządzenia stanowi: Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust.1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 1. Formę zapewnienia okularów korygujących wzrok określa pracodawca.
 2. Istotne jest, aby pracownik został zaopatrzony w okulary lub soczewki kontaktowe zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Soczewki kontaktowe, niewątpliwie pełnią tę samą funkcję, co okulary korekcyjne, tzn.
 4. Znoszą lub zmniejszają skutki wrodzonej lub nabytej wady wzroku, takiej jak nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm (niezborność), czy starczowzroczność.

Zatem, jeżeli lekarz specjalista w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej zaleci pracownikowi stosowanie przy obsłudze monitora, zamiast okularów, szkieł (soczewek) kontaktowych, pracodawca ma obowiązek je zapewnić.

Na mocy powołanego wyżej art.21 ust.1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Jeżeli zatem:

 • badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, co potwierdzi aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy,
 • zakup udokumentowany jest fakturą,
 • pracownicy, stosownie do § 2 pkt 4 rozporządzenia, użytkują monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy to uzyskana przez pracownika kwota zwrotu kosztów za zakup okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 11 ustawy o podatku od osób fizycznych nie ma znaczenia fakt czy faktura wystawiona jest na pracodawcę czy na pracownika. Zwrot kosztów zakupu okularów i soczewek kontaktowych korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – niezależnie czy faktura dokumentująca zakup wystawiona jest na pracodawcę czy na pracownika – i w związku z tym na płatniku nie ciąży obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy.

W pewnych przypadkach pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy do zapewnienia pracownikowi również soczewek kontaktowych. Chodzi o sytuacje, kiedy lekarz specjalista, w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej zaleci stosowanie przy obsłudze monitora zamiast okularów soczewki kontaktowe, gdyż przy danej wadzie wzroku pracownika nie jest możliwe skorygowanie wzroku przy pomocy okularów, tj.

w szczególności:

 • gdy różnica wady wzroku pomiędzy jednym okiem a drugim jest większa niż 4 dioptrie (wada w jednym oku jest duża, a w drugim mała lub jej wcale nie ma),
 • przy dużym astygmatyzmie wzroku.

W takiej sytuacji soczewki (szkła) kontaktowe przeznaczone (zgodnie z zaleceniem lekarza) do korekty wzroku pracownika przy obsłudze monitora spełniają ten sam cel co okulary korygujące wzrok. Pracodawca powinien zgodnie z zaleceniem lekarza zapewnić pracownikowi soczewki (szkła) kontaktowe.

W takim przypadku soczewki kontaktowe powinny być zaliczone do świadczeń, o których mowa w art.21 ust 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W kontekście przedstawionego zagadnienia ważne są także zasady przyznawania przedmiotowego świadczenia rzeczowego. Aby zastosować zwolnienie podatkowe z art.21 ust.1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęte w zakładzie pracy zasady (regulamin) przyznawania tego rodzaju świadczeń rzeczowych muszą być zgodne z zasadami określonymi w przepisie § 8 ust.2 ww.

rozporządzenia. W przypadku, gdy lekarz specjalista wystawi zaświadczenie:

 • stwierdzające konieczność pracy przed monitorem ekranowym w korekcji wzroku bez wyraźnego wskazania w tym zaświadczeniu na konieczność stosowania okularów korekcyjnych czy soczewek kontaktowych lub
 • stwierdzające konieczność pracy przed monitorem ekranowym w korekcji wzroku ze wskazaniem na konieczność stosowania okularów korekcyjnych, bez wyraźnego wskazania możliwości stosowania soczewek korekcyjnych ale też bez wyraźnego wyłączenia możliwości stosowania soczewek w którym z uwagi na określoną wadę wzroku pracownik powinien stosować zamiast okularów soczewki kontaktowe,

to kwota dokonywanej przez Państwa na rzecz pracownika refundacji soczewek kontaktowych będzie generować przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji, na Państwu będą ciążyć obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.(.) Interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.377.2022.1.ACz 4.07.2022 r.

Ile jest za pranie?

Koszt pracy pracownika – W wielu obliczeniach ekwiwalentu nie uwzględnia się kosztów pracy. Ja jednak jestem zdania, że warto to zrobić. W końcu pracownik realizuje wtedy obowiązek pracodawcy i mógłby ten czas przeznaczyć na swoje prywatne sprawy lub odpoczynek.

Co ile czasu należy się odzież roboczą?

Obuwie robocze – co ile się należy według przepisów? – Co ile przysługują buty robocze? Czy czas ten jest jasno określony w przepisach? Odzież robocza – to, co ile przysługuje, nie zależy od woli pracodawcy. Przepisy mówią, że wymiana powinna mieć miejsce za każdym razem, gdy odzież przestaje spełniać swoje przeznaczenie.

Czy pracodawca powinien płacić za pranie?

Ekwiwalent za pranie odzieży dla pracownika – podsumowanie – Pracodawca zobligowany jest do zapewnienia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego, w sytuacji, gdy strój pracownika może ulec zniszczeniu. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, to za czyszczenie i konserwację odzieży należącej do pracownika należy wypłacać ekwiwalent w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Ile wynosi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2023?

Ile wynosi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej ? – Zarówno Kodeks pracy jak i przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nie określają w żaden sposób wysokości wynagrodzenia, która miałaby stanowić ekwiwalent za odzież roboczą. W art.237 Kodesu pracy mowa jest jedynie o tym, że rzeczony ekwiwalent ma pokrywać koszty poniesione przez pracownika.

Wysokość tego świadczenia w każdym przypadku ustala pracodawca i to od ustaleń pomiędzy nim, a pracownikami zależeć będzie to ile pieniędzy otrzyma załoga. Od indywidualnych ustaleń zależy także częstotliwość wypłat. Najczęściej jest to kilkadziesiąt złotych wypłacanych raz w miesiącu. Co ważne, ekwiwalent za pranie odzieży musi uwzględniać wydatki realnie poniesione przez pracownika.

Na ten koszt wpływają takie czynniki jak koszty środków piorących, wody, prądu oraz czas i praca pracownika, którą musiał wykonać, aby odzież wyprać. Na tej podstawie pracodawca powinien ustalić rzetelną stawkę. Ekwiwalent jest najczęściej obliczany jako iloczyn założonego kosztu jednego prania i ich ilości występujących w danym miesiącu.

Czy od ekwiwalentu za pranie płacimy składki ZUS?

Oskładkowanie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – W myśl § 2 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podstawy wymiaru składek nie stanowi „wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego (.)”.

Oznacza to, że ekwiwalent za pranie odzieży roboczej nie wlicza się do podstawy wymiaru składek. Musi tu być jednak spełniony warunek, że ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wypłacany jest w wysokości stanowiącej równowartość faktycznych kosztów, które pracownik poniósł w związku z praniem odzieży.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że ZUS w swoich wyjaśnieniach wskazuje, iż podstawę wymiaru składek stanowią ekwiwalenty za konserwację oraz naprawę odzieży i obuwia roboczego, a także za pranie ręczników.

You might be interested:  Jak Złożyć Spodnie Od Garnituru Do Walizki?

Czy ekwiwalent za pranie jest kosztem pracodawcy?

237.7 § 1 Kodeksu pracy. Nawet jeśli kwoty wypłacane pracownikom za pranie odzieży roboczej nie odpowiadające ściśle poniesionym kosztom nie stanowią ekwiwalentu, to będą one klasyfikowane jako przychody za stosunku pracy.

Komu należy się ekwiwalent za pranie?

Ekwiwalent za pranie – kto i kiedy go dostaje? W pracy obowiązuje określony ubiór i od pracodawcy dostajemy koszule służbowe w kolorach firmy. Czy w związku z tym przysługuje nam ekwiwalent za pranie odzieży roboczej? Karolina, Uraz Zgodnie z art.237 9 § 3 Kodeksu pracy (Dz.U.

Czy można wypłacić ekwiwalent za odzież roboczą?

Wniosek o wypłacenie ekwiwalentu za odzież roboczą – kiedy jest zasadny? – W treści artykułu 237 naszego kodeksu pracy możemy przeczytać, że pracownikowi przysługuje wypłata świadczenia w sytuacji, gdy poniósł on koszty związane z zakupem odzieży roboczej na własną ręką.

Są oczywiście sytuacje, kiedy zapis ten nie znajduje zastosowania, ponieważ pracodawca zadbał o to, aby każdy z członków zespołu miał odpowiedni ubiór. Poza tym nie istnieje żadna sztywna kwota, jaka miałaby się pracownikowi należeć. Chodzi po prostu o to, aby pokryć koszta poniesione przez zatrudnionego – te z kolei trzeba udokumentować za pomocą dowodów zakupu w postaci paragonów fiskalnych czy faktur VAT.

To, czy wypłata w ogóle wchodzi w grę zależy od treści porozumienia pomiędzy pracownikami a pracodawcą – zwykle stosowny zapis znajduje się w zawartej umowie.

Czy ekwiwalent za pranie wlicza się do dochodu?

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a podatek dochodowy Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a podatek dochodowy Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej to przychód ze stosunku pracy zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 • Zwolnienie to nie ma jednak charakteru nieograniczonego.
 • Orzystają z niego wyłącznie kwoty odpowiadające faktycznie poniesiony przez pracownika kosztom prania odzieży roboczej.
 • Jak stanowi art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
 • O podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

W szczególności są to: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (art.21 ust.1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. „Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.” (art.237 9 § 3 kodeksu pracy).

Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży może zostać ustalona na podstawie przedłożonych przez pracownika rachunków z pralni lub w oparciu o aktualne ceny rynkowe stosowane w pralniach. Może ona zostać ustalona również we wzajemnym porozumieniu pracodawcy i pracownika. Porozumienie to winno uwzględniać aktualne cen rynkowe zużytych przez pracownika na pranie: środka piorącego, wody oraz energii elektrycznej.

Przyjmuje się, iż ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych korzysta ekwiwalent w zakresie odpowiadającym faktycznie poniesionym przez pracownika kosztom prania odzieży roboczej. Wynika to z konstrukcji zastosowanej przez ustawodawcę w art.237 9 § 3 kodeksu pracy.

 • Zwrócił na to uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lutego 2013 r., nr ITPB2/415-1014/12/MU.
 • Stwierdził on, iż „stosownie do treści art.12 ust.1 ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.”.

Wobec powyższego warto zwrócić uwagę, że ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wypłacany w formie stałego ryczałtu nie korzysta z przedmiotowego zwolnienia i tym samym podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art.12 ust.1 ustawy.

Dzieje się tak, gdyż jego wysokość nie stanowi równowartości faktycznie poniesionych przez pracownika kosztów. Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 10 października 2012 r., nr IPPB4/415-574/12-4/JK, „w przypadku, gdy ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej zostanie przyznany pracownikowi na podstawie powołanych wyżej przepisów Kodeksu pracy, wówczas wartość tego ekwiwalentu podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art.21 ust.1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

() Biorąc pod uwagę literalne brzmienie wyżej powołanych przepisów, należy stwierdzić, iż “ekwiwalent za pranie odzieży roboczej”, o którym mowa w stanie faktycznym, nie jest ekwiwalentem korzystającym ze zwolnienia od podatku, gdyż jego wysokość nie stanowi równowartości faktycznie poniesionych przez pracownika kosztów.

Ile ZUS płaci za deputat węglowy?

Ile wynosi deputat węglowy? – Za podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, przyjmuje się przeciętną średnioroczną cenę detaliczną 1000 kg węgla kamiennego z roku poprzedzającego rok. W tym roku wysokość wypłacanego ekwiwalentu za deputat węglowy to 6697,11 zł brutto, dla porównania w 2021 r.

Ile wynosi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2023?

Ile wynosi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej ? – Zarówno Kodeks pracy jak i przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nie określają w żaden sposób wysokości wynagrodzenia, która miałaby stanowić ekwiwalent za odzież roboczą. W art.237 Kodesu pracy mowa jest jedynie o tym, że rzeczony ekwiwalent ma pokrywać koszty poniesione przez pracownika.

Wysokość tego świadczenia w każdym przypadku ustala pracodawca i to od ustaleń pomiędzy nim, a pracownikami zależeć będzie to ile pieniędzy otrzyma załoga. Od indywidualnych ustaleń zależy także częstotliwość wypłat. Najczęściej jest to kilkadziesiąt złotych wypłacanych raz w miesiącu. Co ważne, ekwiwalent za pranie odzieży musi uwzględniać wydatki realnie poniesione przez pracownika.

Na ten koszt wpływają takie czynniki jak koszty środków piorących, wody, prądu oraz czas i praca pracownika, którą musiał wykonać, aby odzież wyprać. Na tej podstawie pracodawca powinien ustalić rzetelną stawkę. Ekwiwalent jest najczęściej obliczany jako iloczyn założonego kosztu jednego prania i ich ilości występujących w danym miesiącu.

Co ile czasu należy się odzież roboczą?

Obuwie robocze – co ile się należy według przepisów? – Co ile przysługują buty robocze? Czy czas ten jest jasno określony w przepisach? Odzież robocza – to, co ile przysługuje, nie zależy od woli pracodawcy. Przepisy mówią, że wymiana powinna mieć miejsce za każdym razem, gdy odzież przestaje spełniać swoje przeznaczenie.

Czy od ekwiwalentu za pranie płacimy składki ZUS?

Wypłacany pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej nie stanowi podstawy do naliczenia składek (społecznych i zdrowotnej), co reguluje § 2 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.