Regulamin sklepu internetowego lady-and-the-dress.com

 

 

W poniższym regulaminie znajdziesz informacje o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności, procedurze odstąpienia od umowy czy prawie własności intelektualnej.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: monika.frese@lady-and-the-dress.com

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów,
Monika Frese.

 

§ 1
Informacje ogólne

1. Sklep należy do Moniki Frese, prowadzącej działalność gospodarczą pod swoim imieniem z siedzibą w Niemczech, pod adresem Alfred-Bentz-Str. 19, 30966 Hemmingen, wpisanej do Rejestru Izby Rzemiosła, posługującej się numerem identyfikacji podatkowej (Steuer-Nr.) 23/113/09603.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących.

 

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Monika Frese, prowadząca działalność gospodarczą pod swoim imieniem z siedzibą w Niemczech, pod adresem Alfred-Bentz-Str. 19, Hemmingen, D-30966, NIP 23/113/09603.

3. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.lady-and-the-dress.com/ebook/

5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://www.lady-and-the-dress.com/regulamin/

 

§ 3
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w postaci zakupu e-booka pt. „Pokaż mi, jak wygląda jakość”.

2. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 

§ 4
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia jest możliwe bez konieczności założenia konta w Sklepie.

3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 5
Zasady składania zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

  • wybrać e-book będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”;
  • w koszyku podać adres e-mail, imię oraz – opcjonalnie – nazwisko;
  • zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia;
  • zapoznać się z Polityką Prywatności i zaakceptować ją; akceptacja Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia;
  • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

2. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayPal celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie z powrotem przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktu objętego zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

 

§ 6
Metody płatności za zamówienie

1. Sklep oferuje Kupującemu płatność w systemie PayPal.

2. Do dokonania płatności w tym systemie, nie jest konieczne posiadanie konta Pay Pal.

3. W celu dokonania płatności za zamówienie Kupujący loguje się do swojego konta w serwisie Pay Pal albo wybiera opcję płatności kartą kredytową lub poleceniem zapłaty.

4. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).

 

§ 7
Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości, zawierającej dostęp do zakupionego e-booka.

2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

 

§ 8
Prawo własności intelektualnej

1. Sprzedawca przypomina niniejszym Kupującemu, że materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład e-booka będącego przedmiotem sprzedaży, objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Bezprawne rozpowszechnianie i kopiowanie materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 9
Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail, zawierającej dostęp do zakupionego ebooka.

 

§10
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę w zakupionym e-booku, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści pod adresem monika.frese@lady-and-the-dress.com

4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 

§ 11
Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem http://www.lady-and-the-dress.com/polityka-prywatnosci/

 

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2019.