Odzież Robocza Co Ile Przysługuje 2021?

10.03.2023 0 Comments

Odzież Robocza Co Ile Przysługuje 2021
Co ile należy się odzież robocza? – Prawo nie precyzuje konkretnych okresów, które w tym zakresie muszą być dochowane. Wynika to w dużej mierze z tego, że każdorazowo strój roboczy zachowuje się inaczej i jest w innym tempie zużywany w zależności od profesji i warunków wykonywania obowiązków zawodowych.

Jak często należy się ubranie robocze?

Co ile przysługuje odzież robocza? – Przepisy BHP nie regulują kwestii, co ile należy się pracownikowi odzież robocza. Zależy to od indywidualnych ustaleń pomiędzy pracodawcą a zatrudnionymi lub ich przedstawicielami. Przyjęte regulacje powinny zostać odnotowane w wewnątrzzakładowych przepisach.

Czy pracodawca musi zapewnić strój roboczy?

Odzież i obuwie robocze – Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymogi określone w polskich normach:

jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możliwe jest używanie przez pracowników własnej odzieży lub obuwia roboczego, jednak tylko po spełnieniu określonych warunków: pracodawca musi ustalić wykaz stanowisk, gdzie jest to dopuszczalne, uzyskać na takie rozwiązanie zgodę pracownika, a odzież i obuwie pracowników będą spełniały wymagania bhp.

związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

Komu należy się odzież roboczą?

Komu przysługuje odzież robocza zimowa? – Odzież robocza przysługuje każdemu pracownikowi, którego prywatne ubranie może ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu podczas wykonywania obowiązków służbowych. Gdy pracodawca nie może zapewnić przydziału zatrudnionej osobie, konieczne jest wypłacenie ekwiwalentu w postaci pieniężnej.

Warto podkreślić, że przepisy nie warunkują komu i kiedy przysługuje ocieplana odzież robocza, Jednym z zawodów, w których wskazane jest wyposażenie pracowników w ocieplaną odzież roboczą, jest pracownik chłodni. Ze względu na warunki pracy powinien mieć on dostęp do tego typu ubrań przez cały rok. Ponadto, gdy temperatury stają się niskie, wszyscy pracodawcy zatrudniający osoby na zewnątrz powinni zaopatrzyć pracowników w odpowiednią odzież roboczą.

NEO odzież robocza BHP: 81-660, 81-670, 81-900, 81-565, 82-131, 81-622, 81-500, 81-570

Dotyczy to m.in.: budowlańców, leśników, pracowników porządkowych, osób pracujących przy konstrukcjach drogowych, jak i w otwartych magazynach. Dodatkowo komfortową ocieplaną odzież powinni mieć pracownicy GOPR oraz TOPR.

You might be interested:  Jak Zwęzić Spodnie W Pasie Ręcznie?

Czy odzież roboczą podlega zwrotowi?

Rozdział 5 Konserwacja i zwrot używanych ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego. – § 19.1. Do obowiązków pracownika należy utrzymywanie w należytym stanie przydzielonych mu ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego.2. Konserwacja przedmiotów wymienionych w ust.1, ich odkażanie, naprawa oraz pranie odzieży ochronnej i roboczej, a także naprawa obuwia należą do obowiązków zakładu pracy.3.

Jeżeli zakład pracy nie ma możliwości prania i naprawy odzieży roboczej wydanej do stałego indywidualnego używania, za zgodą pracownika wypłaca mu ekwiwalent pieniężny w wysokości i na zasadach ustalonych w odrębnym trybie.4. Jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego pracownik, niezależnie od przyczyny (np.

urlop, zwolnienie lekarskie, ćwiczenia wojskowe), nie przepracował ani jednego dnia, ekwiwalent za pranie odzieży nie przysługuje.5. Nie można zlecać pracownikom do prania lub naprawy we własnym zakresie: 1) odzieży ochronnej i dyżurnej odzieży roboczej, 2) odzieży roboczej skażonej bakteriologicznie lub substancjami szkodliwymi dla zdrowia ani odzieży o dużym stopniu zabrudzenia substancjami trudnymi do prania, a zwłaszcza odzieży używanej przez smarowników, kanałowych, malarzy, 3) obuwia ochronnego i roboczego.

§ 20.1. Jeżeli pracownik nie zwrócił przydzielonych mu przez zakład pracy ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego, których okres używalności upłynął, jest on obowiązany do uiszczenia należności: 1) za przedmioty kupowane przez jednostki skupu surowców wtórnych – w wysokości obliczonej według obowiązujących cen skupu surowców wtórnych, 2) za inne przedmioty – w wysokości ustalonej szacunkowo przez zakładową komisję, w której skład powinien wchodzić przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.2.

Przepis ust.1 nie ma zastosowania do wypadków, o których mowa w § 12 ust.2 i 3.3. W razie utraty, zniszczenia lub przedwczesnego zużycia ochron osobistych oraz odzieży i obuwia roboczego zakład pracy – po sporządzeniu protokołu konieczności – jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie inne ochrony osobiste, odzież i obuwie robocze przewidziane w tabelach norm.

  1. Jeżeli utrata, zniszczenie lub przedwczesne zużycie tych przedmiotów nastąpiło z winy pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego.
  2. Wotę tę zakład pracy może obniżyć, jeżeli uzasadniają to okoliczności zniszczenia.
You might be interested:  Jaka Sukienka Dla Mamy Panny Młodej?

§ 21.1. W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik jest obowiązany zwrócić zakładowi pracy ochrony osobiste, odzież i obuwie robocze, z wyjątkiem bielizny osobistej.2. Pracownik może przejąć na własność odzież roboczą oraz obuwie robocze i ochronne (z wyjątkiem odzieży i obuwia skażonego bakteriologicznie lub substancjami szkodliwymi) za zwrotem wartości ustalonej w sposób określony w § 20 ust.3.

  • Wartość tę zakład pracy może obniżyć, jeżeli uzasadnia to rzeczywisty stopień zużycia rzeczy.3.
  • Odzież i obuwie robocze nie podlega zwrotowi w razie: 1) przejścia pracownika na emeryturę lub rentę, 3) używania tych przedmiotów przed rozwiązaniem stosunku pracy przez okres przekraczający 75% okresu używalności określonego w tabeli norm.

§ 22. Całkowicie zużytą odzież roboczą, nie nadającą się do wykorzystania i nie przekazaną na własność pracownika, oraz zużytą odzież ochronną zakład pracy sprzedaje właściwym jednostkom skupującym surowce wtórne, a jeśli to jest niemożliwe lub nieuzasadnione – niszczy, sporządzając odpowiedni protokół.

Jak obliczyć ekwiwalent za używanie własnej odzieży?

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz pranie Pracownicy chcieliby wykonywać pracę we własnym obuwiu i odzieży roboczej. Czy pracodawca może na to zezwolić? Czy można pracownikom wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży częściowo w formie pieniężnej (za wodę i prąd), a częściowo w naturze (wydawać detergent do prania)? W niektórych przypadkach, wskazanych w przepisach, dopuszczenie pracownika we własnej odzieży roboczej będzie możliwe.

odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, konieczne jest to ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dostarczone pracownikom odzież i obuwie są własnością pracodawcy. To on ustala ich rodzaj oraz przewidywane okresy użytkowania. Może też wskazać stanowiska, na których zostanie dopuszczone używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, przy czym na pracodawcy spoczywa wtedy obowiązek wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Nie jest przy tym możliwe stosowanie przez pracowników własnej odzieży, jeżeli na stanowisku są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi ( K.p.).

W zakładzie pracy zajmującym się produkcją wieszaków ubraniowych jest kilka stanowisk, w tym: przy wtryskarce, polegające na kontroli jakości. Pracodawca na stanowiskach, dla których wymagają tego przepisy bhp, musi dostarczyć pracownikom odzież i obuwie robocze, względnie za zgodą pracowników ustalić stanowiska, na których będą wykorzystywali własną odzież/obuwie.

You might be interested:  Jakie Spodnie Na Zimę W Góry?

pracownicy wykonujący pracę kontrolerów jakości mogą korzystać z własnej odzieży i obuwia, spełniających wymagania polskich norm (gdyż nie obsługują maszyn, a ich praca nie powoduje intensywnego brudzenia się), dla pracowników na stanowiskach z wtryskarkami musi dostarczyć odzież i obuwie robocze.

Odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy mogłyby ulec skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, pracodawca jest obowiązany przechowywać wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym.

  • Dodatkowo ma on także obowiązek ich prania, konserwacji, odpylania i odkażania, a powierzenie tych czynności pracownikom jest niedopuszczalne.
  • Gdy w trakcie pracy odzież i obuwie nie są narażone na skażenia, a jedynie na zabrudzenia i jednocześnie pracodawca nie może zapewnić ich prania, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika.

Warunkiem jest wypłacenie stosownego ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. W razie korzystania przez pracowników z własnej odzieży i obuwia oraz dopuszczenia możliwości ich prania we własnym zakresie, pracodawca ma obowiązek zrekompensować poniesione w ten sposób przez pracowników koszty poprzez wypłatę ekwiwalentu pieniężnego (art.237 9 § 3 K.p.).

  1. Zapis ten przesądza o charakterze tego świadczenia i wyklucza zwrot wydatków w naturze.
  2. Odeks pracy nie podaje algorytmu obliczenia ekwiwalentu, niemniej wskazówką jest jego charakter.
  3. Skoro świadczenie to jest nazwane ekwiwalentem, to powinno być równoważne, kosztom zakupu takiej odzieży lub kosztom jej prania.

Ekwiwalent za pranie powinien, co do zasady, stanowić iloczyn ilości prań w danym miesiącu oraz sumy kosztów zużycia podczas prania prądu, wody, detergentów powiększony o koszty pracy. Pracodawca z poprzedniego przykładu dokonał następującej kalkulacji wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego pracownikom:

nazwa składnika jednostka cena za jednostkę zużycie podczas jednego prania cena za jedno pranie
woda 1 m 3 11,00 zł 0,05 m 3 0,55 zł
prąd 1 kWh 0,60 zł 1,35 kWh 0,81 zł
proszek 1 kg 15,00 zł 0,05 kg 0,75 zł
amortyzacja pralki 0,10 zł

Koszt jednego prania wyniósł 2,21 zł (0,55 zł + 0,81 zł + 0,75 zł + 0,10 zł). Pracodawca przewidział 8 prań w miesiącu, co daje koszt 17,68 zł miesięcznie. Do tej kwoty doliczył koszt pracy, ustalając łącznie 25 zł ekwiwalentu. : Ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz pranie