Jaki Jest Vat Na Odzież Używaną?

02.04.2023 0 Comments

Jaki Jest Vat Na Odzież Używaną
Internetowa baza tekstów prawnych OpenLEX Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U.

z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2009 r. (data wpływu 15 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT właściwej przy sprzedaży używanej odzieży niemowlęcej oraz używanego obuwia dziecięcego – jest nieprawidłowe.

W dniu 15 czerwca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT właściwej przy sprzedaży używanej odzieży niemowlęcej oraz używanego obuwia dziecięcego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej odzieży używanej i obuwia używanego. Odzież i obuwie używane zakupuje od firmy, która zakupuje te towary w krajach Unii Europejskiej. Zakupiona odzież i obuwie pakowane jest w workach tzw.

“mixach”. W workach znajduje się więc odzież i obuwie w różnych asortymentach tzn. odzież i obuwie dla dorosłych, dzieci i niemowląt.

Na otrzymanych fakturach zakupu widnieje:nazwa towaru – odzież używana, cena za 1 kg – wartość netto – stawka VAT 22% – jednorodna dla całej dostawy.Po otrzymaniu dostawy w hurtowni wnioskującego rozpakowywane worki z towarami są sortowane na:

* odzież dla niemowląt do rozmiaru 86 cm (typu śpioszki, kaftaniki) * obuwia dla dzieci do rozmiaru 23 W ostatnich dostawach ilości odzieży dla niemowląt stanowi około 10%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy do dostawy używanej odzieży niemowlęcej do rozmiaru 86 i używanego obuwia dziecięcego do rozmiaru 23 ma zastosowanie stawka VAT 7%.

Zdaniem wnioskodawcy można zastosować stawkę VAT 7%. Do tej pory sprzedaży odzieży używanej wnioskodawca dokonywał w/g stawki 22%. W chwili obecnej zamierza odzież i obuwie po przesortowaniu sprzedawać wg stawek 22% i 7%. Stawka 7% stosowana byłaby od odzieży niemowlęcej do rozmiaru 86 (rozmiary można wyczytać z metek wszytych w szwy odzieży) oraz butów dziecięcych do rozmiaru 23.

Wnioskujący uważa, że zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Ustawy o Podatku VAT poz.45 i 47 ma prawo do sprzedaży ww. towarów wg stawki 7%, gdyż w załączniku użyte jest sformułowanie “bez względu na symbol” PKWIU. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą o VAT”, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art.41 ust.2-12c, art.83, art.119 ust.7, art.120 ust.2 i 3, art.122 i art.129 ust.1 ustawy. Zgodnie z art.41 ust.2 dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust.12 i art.114 ust.1.

W poz.45 załącznika Nr 3 do ustawy wymieniono, bez względu na symbol PKWiU, odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, natomiast w poz.47 ustawodawca wskazał – również bez względu na symbol PKWiU – obuwie dziecięce. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r.

 • W sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U.
 • Nr 89, poz.844 z późn.
 • Zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.
 • W sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U.

Nr 42, poz.264 z późn. zm.). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej odzieży używanej i obuwia używanego. Odzież i obuwie używane zakupuje od firmy, która zakupuje te towary w krajach Unii Europejskiej.

 1. Zakupiona odzież i obuwie pakowane są w workach.
 2. W workach znajduje się więc odzież i obuwie w różnych asortymentach.
 3. Wśród odzieży i obuwia sprzedawanych przez wnioskującego znajduje się również odzież dla niemowląt do rozmiaru 86 cm (typu śpioszki, kaftaniki) oraz obuwie dla dzieci do rozmiaru 23.
 4. Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy do dostawy używanej odzieży niemowlęcej do rozmiaru 86 i używanego obuwia dziecięcego do rozmiaru 23 można zastosować stawkę VAT 7%.

W odniesieniu do sprzedawanej odzieży dla niemowląt należy zauważyć, że pod numerem PKWiU oznaczonym jako 18.24.11-00.00, wskazano “odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, włączając podkoszulki, opalacze, majteczki, ubranka, pieluszki, rękawiczki z jednym palcem, ubranka wierzchnie, z dzianin”.

 • W poz.45 załącznika Nr 3 do ustawy wymieniono, bez względu na symbol PKWiU, odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt.
 • Zatem z powyższego wynika, że preferencyjna stawka podatku obowiązuje tylko przy sprzedaży odzieży i dodatków, które są przeznaczone dla niemowląt lecz tylko takich, które można klasyfikować jako odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt i które mieszczą się pod wskazanym wyżej numerem PKWiU 18.24.11-00.00, przy czym dokładny symbol poszczególnych elementów odzieży lub dodatków odzieżowych dla niemowląt nie ma znaczenia (za takim podejściem przemawia zapis zawarty w załączniku nr 3 do ustawy – “bez względu na symbol PKWiU”).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego przedmiotem działalności wnioskodawcy jest sprzedaż używanej odzieży dla niemowląt i używanego obuwia dziecięcego. Odzież używana została sklasyfikowana w PKWiU pod numerem 18.22.40 “Odzież używana i inne używane wyroby włókiennicze”.

 • Z powyższego wynika, że Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadza istotne rozgraniczenie w zakresie klasyfikacji odzieży.
 • Dla odzieży używanej przewidziany został odrębny numer PKWiU.
 • Onsekwencją tego staje się konieczność odmiennego traktowania dla celów podatkowych odzieży nieużywanej (nowej) i używanej.

Oznacza to, że preferencyjna stawka podatku VAT, przewidziana zgodnie z załącznikiem Nr 3 cyt. ustawy dla odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt, nie ma zastosowania dla używanej odzieży dla niemowląt. Jak już wyżej wspomniano preferencyjna stawka podatku obowiązuje tylko przy sprzedaży odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt, które mieszczą się pod numerem PKWiU 18.24.11-00.00.

 • Odzież używana nie mieści się w tym grupowaniu (została sklasyfikowana w PKWiU pod numerem 18.22.40) zatem przy sprzedaży odzieży używanej należy stosować stawkę VAT podstawową (22%).
 • Ponadto zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wskazanymi w pkt 7.3 załącznika do ww.
 • Rozporządzenia Rady Ministrów, zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta tego produktu.

Wynika to z faktu, że właśnie producent posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Oznacza to, że symbol PKWiU dla danego produktu nadawany jest zanim produkt ten trafi do sprzedaży. Zatem symbol PKWiU dotyczy wyrobu nowego, nieużywanego, którego cechy nie uległy zmianie. Sprzedawana przez wnioskodawcę odzież dla niemowląt, jak również buty dziecięce są produktami używanymi, dlatego też nie można zastosować do nich klasyfikacji PKWiU takiej jak dla wyrobów nowych.

Należy również podkreślić, że obniżona stawka podatku, dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, ma charakter preferencji podatkowej (wyjątku od reguły) i dlatego pojęć użytych w załączniku Nr 3 do ustawy (“odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt”, “obuwie dziecięce”) nie należy interpretować rozszerzająco.

 • W powołanej wyżej ustawie o podatku od towarów i usług brak jest definicji “obuwia dziecięcego”.
 • Również PKWiU nie definiuje pojęcia “obuwia dziecięcego”.
 • Pojęcie to zdefiniowane zostało natomiast w Nomenklaturze Taryfowej i Statystycznej CN.
 • W myśl jej postanowień obuwie damskie i męskie to obuwie o długości podeszwy wewnętrznej 24 cm i większej, a obuwie dziecięce to obuwie o długości podeszwy wewnętrznej mniejszej niż 24 cm.

Wobec powyższego, Podatnik może dokonując klasyfikacji danego obuwia, uwzględnić rozmiar wewnętrzny podeszwy. Jednakże nie powinno być to jedyne kryterium. W ocenie tut. organu przy ustalaniu czy dane obuwie zaliczyć należy do “obuwia dziecięcego” Podatnik uprawniony jest także do uwzględnienia innych cech sprzedanego obuwia – funkcjonalnych i użytkowych, co może wskazywać, że klasyfikacja PKWiU nie powinna być jedynym wyznacznikiem kwalifikowania towaru do obuwia dziecięcego.

Oznacza to, że nie tylko w przypadku gdy rozmiar podeszwy wewnętrznej jest mniejszy niż 24 cm, ale także w sytuacji gdy cechy jakościowe, funkcjonalne, użytkowe oraz nazwa obuwia (użycie przez ich producenta oznaczenia “dziecięce”) wskazują, że dane obuwie zaliczyć należy do “obuwia dziecięcego”, Podatnik winien przy ich sprzedaży zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%.

Zatem prawidłowymi kryteriami klasyfikacji pozwalającymi na zastosowanie 7% obniżonej stawki podatku VAT dla dostawy obuwia dziecięcego są: * cechy jakościowe, funkcjonalne, użytkowe oraz nazwa obuwia (np. użycie przez jego producenta oznaczenia “dziecięce”), * przedział rozmiarów, w jakich dany model obuwia jest produkowany w ilościach wskazujących na jego przeznaczenie handlowe oraz, gdy na podstawie tych kryteriów nie można rozstrzygnąć czy dane obuwie należy zaliczyć do dziecięcego, wówczas posiłkowo należy zastosować rozgraniczenie zastosowane w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego tj.

obniżoną do 7% stawkę podatku VAT należy stosować dla obuwia o długości podeszwy wewnętrznej poniżej 24 cm. Niemniej jednak wszystkie powyższe zasady dotyczą jedynie sprzedaży obuwia nowego, którego cechy jakościowe, funkcjonalne i użytkowe nie uległy zmianie po jego wyprodukowaniu. Obuwie używane nie może być traktowane dla celów podatkowych tak jak obuwie nowe, gdyż jego cechy uległy zmianie wskutek użytkowania.

Nie można zatem stosować analogicznej stawki podatku VAT przy sprzedaży obuwia nowego i używanego. Podsumowując, na podstawie wyjaśnień wskazanych w PKWiU oraz przepisów cyt. ustawy, należy stwierdzić, iż wnioskodawca nie może zastosować 7% stawki podatku VAT przy dostawie używanej odzieży dla niemowląt oraz używanego obuwia dziecięcego.

Ponieważ sprzedawane przez wnioskodawcę produkty są używane nie można stosować do nich klasyfikacji przewidzianej dla produktów nowych. W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

 1. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U.
 2. Nr 153, poz.1270 z późn. zm.).
 3. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art.47 ww.
 4. Ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art.53 § 2 ww.
You might be interested:  Gdzie Sprzedać Używaną Odzież W Warszawie?

ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul.1 Maja 10, 09-402 Płock. : Internetowa baza tekstów prawnych OpenLEX

Na jakie produkty VAT 23?

Od 1 stycznia 2023 r. VAT na gaz, paliwo, ciepło i prąd wróci do stawki 23%. Żywność nadal będzie objęta stawką 0%. Obniżenie podatku od towarów i usług (VAT) na podstawowe dobra to jedno z działań zawartych w tarczy antyinflacyjnej.

Jaki jest VAT na rajstopy?

PKWiU 14.31.10.0 – Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze Stawka VAT: 23% lub 8% Podstawa prawna: art.146a pkt 1 ustawy,poz.76 zał. nr 3 do ustawy Powiązanie CN-2007: 6115 : Stawka 8% ma zastosowanie do odzie|y i dodatk odzie|owych, bez wzgldu na symbol PKWiU, gdy przeznaczone s dla niemowlt.

Ile wynosi podatek VAT na buty?

Czasopismo specjalistyczne Sposób na VAT Dostawa obuwia ortopedycznego, stanowiącego wyrób medyczny, podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT. Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 lipca 2012 roku nr IPPP3/443-576/12-2/RD.

Sytuacja podatnika Wnioskodawca wprowadza na terytorium Polski obuwie ortopedyczne. Obuwie to jest zarejestrowanym w Szwajcarii wyrobem medycznym, będącym środkiem uzupełniającym w procesie rehabilitacji, leczenia i profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz schorzeń stawów kolanowych, biodrowych i skokowych.

Jego wytwórca przedstawił Wnioskodawcy deklarację zgodności, zgodnie z którą ww. obuwie jest wyrobem medycznym, spełnia wymogi Dyrektywy 93/42/EWG oraz posiada znak CE. Jak wskazuje Wnioskodawca dopełnił on również obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowe obuwie jest wyrobem medycznym, ujętym pod pozycją 105 załącznika nr 3, i w związku z tym, sprzedaż ww. obuwia powinna być opodatkowaną preferencyjną stawką podatku VAT, tj.8%. Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej Zgodnie bowiem z art.41 ust.1 w zw. z art.146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 pod pozycją 105, tj.

dla wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika – bez względu na symbol PKWiU, ma zastosowanie 8% stawka podatku VAT.

Natomiast definicję pojęcia „wyrób medyczny” zawiera art.2 ust.1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, który stanowi, że wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do.

: Czasopismo specjalistyczne Sposób na VAT

Kiedy VAT 8% a kiedy 23 %?

8% VAT w budownictwie – tylko dla tych, którzy budują lub remontują, żeby zamieszkać – W świetle zapisów Ustawy o VAT z preferencyjnej stawki podatku mogą skorzystać osoby planujące budowę lub remont obiektu budowlanego, który jest określony w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) jako budynek lub lokal mieszkalny stałego zamieszkania oraz nie przekracza powierzchni 300 m² w przypadku domu jednorodzinnego i 150 m² w przypadku mieszkania (zatem zalicza się do społecznego programu mieszkaniowego, a tylko obiekty spełniające ten wymóg mogą być objęte obniżonym VAT-em). Jaki Jest Vat Na Odzież Używaną Preferencyjna 8% stawka VAT obejmuje kompleksowe usługi budowlane, remontowe i modernizacyjne w obiektach mieszkalnych o limicie powierzchni 150 m2 i 300 m2, odpowiednio dla mieszkania i domu jednorodzinnego.

Co jest objęte 5% VAT?

Czytaj także w BUSINESS INSIDER – Poniższa lista pochodzi z załącznika do ustawy o VAT, który wszedł w życie od stycznia 2021 r. Ta lista uwzględniała już zmienioną matrycę VAT, która obowiązywała od lipca 2020 r., czyli stawką 5 proc. obejmowała owoce tropikalne, pieczywo wydłużonej trwałości, wyroby ciastkarskie, zupy, buliony i żywność homogenizowaną, musztardy i niektóre przyprawy przetworzone oraz produkty dla niemowląt.

 • Z żywności nie zobaczymy na niej natomiast homarów, ośmiornic, krabów, langust, krewetek, ostryg, małży, ślimaków i kawioru, które zostały objęte stawką 23 proc,, ale i lodu używanego do celów spożywczych oraz do celów chłodniczych.
 • Obniżony zostanie jak widać m.in.
 • Podatek na napoje bezalkoholowe, w tym te słodzone.

Przypomnijmy tylko, że od stycznia 2021 r. został na nie wprowadzony specjalny podatek, który przyjęło się nazywać podatkiem cukrowym, To podniosło ceny napojów słodzonych o jedną czwartą. W ramach pierwszej tarczy antyinflacyjnej, która weszła w życie w dwóch etapach – od 20 grudnia 2021 r.

 • I 1 stycznia 2022 r.
 • Jako pierwsza obniżona została akcyza na paliwo, co przełożyło się na spadek ceny litra benzyny o ok.30 gr.
 • Od początku stycznia z kolei obniżone zostały podatki nałożone na nośniki energii i prąd – rząd chce w ten sposób złagodzić podwyżkę cen, która w przypadku energii elektrycznej dostarczanej gospodarstwom domowym przez przedsiębiorstwa działające na rynku regulowanym wyniosła ok.20 proc.

W ramach obniżek rząd zdecydował o spadku VAT-u na gaz ziemny i ciepło systemowe z 23 proc. do 8 proc. W drugiej odsłonie tarczy antyinflacyjnej VAT od ciepła zostanie obniżony do 5 proc. Ponadto tarcza 1.0 wprowadziła tzw. dodatek osłonowy, który w wysokości od 400 zł do 1150 zł trafi do ok.6,8 mln gospodarstw domowych.

Jaki podatek od sprzedaży odzieży uzywanej?

Handel odzieżą używaną – kiedy trzeba zapłacić podatek? – Odwróćmy sytuację i podajmy przykłady sprzedaży, która wymaga płacenia podatku. Jeśli np. Twoja rodzina mieszkająca za granicą regularnie (np. raz w miesiącu) przesyła Ci ubrania, a Ty organizujesz ich wyprzedaż wśród znajomych, Urząd Skarbowy może się tym zainteresować.

Jeżeli wyznaczone przez Ciebie ceny będą wyższe niż pierwotne, działalność ta będzie tym bardziej nielegalna. Ważnym kryterium jest też wysokość zysku ze sprzedaży. W przypadku, w którym Twoja rodzina wysyłałaby Ci jednak rzeczy używane, a Ty wprowadzałbyś/wprowadzałabyś je w ponowny obrót, zyski ze sprzedaży w ciągu miesiąca powinny wynosić mniej niż 50 % minimalnego wynagrodzenia,

Taką sytuację określa się jako nierejestrowaną działalność gospodarczą i konieczne jest zapłacenie podatku VAT uwzględnionego w rocznym PIT. Co, jeśli zyski ze sprzedaży są większe? Według polskiego prawa trzeba wówczas zarejestrować firmę. Szczegółowe informacje podaje art.5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT).

 • Według tego przepisu za działalność gospodarczą uznaje się działalność handlową prowadzoną w sposób ciągły, zorganizowany i w celach zarobkowych.
 • Jeśli tak się dzieje, osoba prywatna przestaje sprzedawać jako osoba prywatna, a staje się przedsiębiorcą.
 • Ile wynosi podatek dochodowy i jak się rozliczać? Przedsiębiorca ma do wyboru rozliczenie na zasadach ogólnych (17% i 32% od dochodu), ale może również skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego,

W tym wariancie podatek płaci się od przychodu, ale nie ma możliwości zmniejszenia podatku o koszty jego uzyskania. Handel rzeczami używanymi zobowiązuje natomiast do płacenia podatku w wysokości 3%, liczonego od przychodu. +48 532 083 564 Wyślij zapytanie

Ile wynosi marża na ubraniach?

Marża to różnica między ceną a kosztem wytworzenia towaru. Jeśli t-shirt sprzedajemy po 50 zł, a cena jego wytworzenia wynosi 15 zł, zarabiamy na nim 35 zł. Narzut to z kolei stawka, o jaką powiększono koszt zakupu danego produktu, dla ustalenia jego ceny.

Czy sprzedaż odzieży używanej jest zwolniona z VAT?

Sprzedaż towarów używanych a VAT Pytanie: Czy mogę zastosować zwolnienie z podatku VAT przy sprzedaży używanych towarów sprowadzonych z Niemiec? Kupując towar, mam zaznaczone na fakturze, że jest to towar używany (drobny sprzęt AGD). Sprzedając, również zaznaczam, że jest to towar używany.

Masz inne pytanie do prawnika? 15.3.2006 Zgodnie z art.43 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ustawa w art.43 ust.2 zawiera definicję towaru używanego, zgodnie z którą przez towary używane rozumie się:

budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat; pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego wynika, iż nie będziemy mieli do czynienia z towarami używanymi w rozumieniu ustawy VAT, a zatem ich dostawa nie będzie korzystać ze zwolnienia wskazanego w art.43 ustawy. Potrzebujesz porady prawnej? Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Przepisy (.) Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności (.) Rejestracja podatników „VAT czynnych” Rejestracja dla potrzeb podatku VAT ma podstawowe znaczenie dla każdego podatnika.

Wykonanie obowiązku rejestracyjnego uprawnia m.in. do wystawiania faktur VAT oraz do odliczania podatku. Między podatnikami a organami podatkowymi najwięcej sporów (.) Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych.

Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów (.) Większa elastyczność w zakresie stawek VAT i ograniczenie biurokracji dla małych przedsiębiorstw Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które mają zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek podatku od wartości dodanej (VAT) i stworzyć lepsze (.) Na gruncie poprzedniej ustawy VAT prawo do odliczenia podatku przysługiwało tylko podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, których dopuszczalna ładowność wynosiła co najmniej 500 kg.

Dodatkowym warunkiem było posiadanie przez ten samochód homologacji producenta lub importera dla (.) Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV).

You might be interested:  Jakie Spodnie Na Zimę W Góry?

Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne (.) Co podlega zwolnieniu od opodatkowanie VAT-em? Artykuł 43 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) zwalnia od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem jednak, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało podatnikowi dokonującemu tej dostawy (.) Zobacz, co zmieni się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT.

Sprawdź, jakie nowe dane będziesz musiał podać i jakie kary grożą za błędy. Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać? ##baner## Czym jest nowy JPK_VAT z deklaracją? JPK_VAT (.) Czym są transakcje wewnątrzwspólnotowe? Transakcje wewnątrzwspólnotowe są na gruncie podatku VAT dostawami towarów, w których stronami są podatnicy VAT z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej.

 1. Transakcje te można porównać do eksportu i importu towarów pomiędzy podmiotami z różnych (.) 17 marca i 3 lipca 2017 r.2017 r.
 2. I Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.
 3. Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów (.) 23 grudnia 2019 r.

Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (.) Jakie są założenia ogólne systemu rozliczenia podatku od marży?Ustawa o VAT przewiduje szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

 1. W artykule omówimy szczególny sposób rozliczania (.) Jyske Finans wykonuje działalność gospodarczą leasingu pojazdów mechanicznych.
 2. W ramach swojej działalności nabywa pojazdy nowe bądź używane.
 3. W przypadku tych ostatnich nabycie nie daje prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie, ponieważ sprzedawcy nie mogą zgodnie (.) Jakie przepisy regulują, którzy podatnicy powinni zainstalować kasy fiskalne? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników (.) W rocznym zeznaniu PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak np.

bitcoin, litecoin czy ether. Sprawdź skutki obrotu kryptowalutami w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności (.) Czy każdy podatnik obowiązany jest prowadzić ewidencję?Nie. Obowiązku prowadzenia ewidencji nie mają podatnicy zwolnieni podmiotowo od podatku (którzy muszą jednak prowadzić ewidencję uproszczoną) oraz podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione podmiotowo od podatku.Czy istnieje (.) 1 maja 2004 r.

Ile wynosi VAT na materace?

WN 8% stawka VAT dla sprzedaży materacy i poduszek.

Jaki VAT na czapki?

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy sprzedaży odzieży niemowlęcej z dzianin w związku (.) 2006-04-07 Urząd Skarbowy w Rykach Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy sprzedaży odzieży niemowlęcej z dzianin w związku z art.1 pkt 37 ustawy z dnia 21.04.2005r.

O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 90, poz.756) i wprowadzoną nim zmianą w poz.45 zalącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług? Doradca podatkowy online 24h Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów z dzianin.

W ramach tej działalności produkowane są między innymi: czapeczki niemowlęce (PKWiU 18.24.42-70.00), szaliki niemowlęce (PKWiU 18.24.11-00.00) i komplety niemowlęce (czapka PKWiU 18.24.42-70.00 i szalik PKWiU 18.24.11-00.00). Przy sprzedaży w/w produktów podatnik stosuje stawkę 22%.

 • Zapytanie:Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować przy sprzedaży w/w towarów w związku z art.1 pkt 37 ustawy z dnia 21.04.2005r.
 • O zmianie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
 • Nr 90 poz.756) i wprowadzoną nim zmianą w poz.45 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004r.
 • O podatku od towarów i usług? Stanowisko Strony:Zdaniem podatnika przy sprzedaży w/w produktów, to jest czapeczek niemowlęcych, szalików niemowlęcych oraz kompletów niemowlęcych, podatnik powinien po zmianach stosować stawkę 7%.

Stanowisko organu podatkowego:Zgodnie z przepisem art.41 ust.2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 53 poz.535 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust.12 i art.114 ust.1, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 7%.Pod pozycją 45 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004r.

 • O podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym art.1 pkt 37 ustawy z dnia 21.04.2005r.
 • O zmianie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
 • Nr 90 poz.756) – weszło w życie z dniem 01.06.2005r., znajdują się ‘odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt – bez względu na symbol PKWiU’.Wobec powyzszego przy dostawie produkowanych przez podatnika wyrobów niemowlęcych od dnia 1 czerwca 2005r.

stosuje się obniżoną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.Zgodnie z przepisem art.14b par.1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany albo uchylenia.

Jaki jest VAT na ubranka dziecięce?

Od przyszłego roku VAT na ubranka dziecięce wzrośnie do 23% Opublikowany wczoraj przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewiduje podwyżkę stawki VAT na ubranka oraz obuwie dziecięce z 7% do 23%. Nowa stawka VAT ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

W wyniku zmiany, ceny tych towarów najprawdopodobniej wzrosną. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji, resort finansów stwierdza, iż plany zmiany stawki VAT ma odzież dziecięcą są powodowane koniecznością zastosowania się do wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Według orzeczenia Trybunału, stosowana dotychczas w Polsce stawka w wysokości 7% w sferze importu oraz dostaw odzieży i tzw.

dodatków odzieżowych dla niemowląt i obuwia dla dzieci, jest sprzeczna z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem. W przypadku niezastosowania się do wyroku, Polska byłaby narażona na kary finansowe. Okresowa kara może wynosić od 4,5 tysiąca do blisko 270 tys.

Jaką stawkę VAT zastosować?

Jakie ogólne stawki VAT obowiązują w Polsce? – Podstawową stawką podatku VAT, która obowiązuje w Polsce, jest 23%, Obecnie poza 23% podatku podstawowego można zastosować również stawki obniżone 0%, 5% i 8%. Do danego towaru powinniśmy zastosować stawkę określoną przez specjalną matrycę VAT, czyli załączniki do ustawy o podatku od towarów i usług,

Są to specjalne tabele z dokładnie określonymi stawkami przypisanymi do konkretnych dóbr. Duża ich ilość sprawia, że nie zawsze jest w pełni czytelne to, jaką stawkę powinniśmy zastosować w danej sytuacji. Na szczęście nie jesteśmy pozbawieni pomocy, gdyż możemy uzyskać informację skarbową. W tym celu należy wnioskować o tzw.

WIS (wiążącą informację stawkową), Dla wielu podatników odczytanie matrycy nie jest proste i klarowne. Dlatego mają oni możliwość wystąpienia ze specjalnym wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, Decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

 • Jeśli wyda pozytywną opinię, otrzymujemy jasne wskazanie, jaka stawka podatkowa powinna obowiązywać za nasze konkretne produkty.
 • Jest to o tyle istotne, że nawet w ramach świadczenia jednej usługi, np.
 • Gastronomicznej, posiłek może składać się z produktów mających nałożone zupełnie różne stawki VAT,
 • Jeśli więc nie jesteśmy pewni stawki VAT w 2022 roku, warto wnioskować o WIS.

Pamiętajmy, że może być to dosyć długotrwały proces, dlatego musimy uzbroić się w cierpliwość. Jeśli zależy nam na czasie, warto skorzystać z profesjonalnych usług księgowych w inFakcie, Wówczas w szybki sposób dowiemy się, jaka stawka VAT nas obowiązuje w danym roku podatkowym,

Kiedy zmieniła się stawka VAT z 22 na 23?

Od 1 stycznia 2023 23% VAT zamiast zerowej stawki na gaz – Powrót do pierwotnych będzie dla konsumentów oznaczał kolejny wzrost cen. Najbardziej odczuwalne będą one w przypadku gazu, Dziś obejmuje go zerowy VAT, ale już od 1 styczna 2023 r. będzie to 23%, więc ceny dla gospodarstw domowych mogą poszybować w górę.

Jakie usługi na 8%?

Budownictwo mieszkaniowe a zastosowanie stawki 8% dla usług budowlanych – Przed zastosowaniem preferencyjnej stawki VAT należy zweryfikować, czy świadczona usługa budowlana dokonywana jest na, która zaliczana jest do programu mieszkaniowego. A poprzez budownictwo mieszkaniowe objęte społecznym programem mieszkaniowym należy rozumieć:

 • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 12;
 • budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 • mikroinstalację związaną z powyższymi obiektami i budynkami rozumianą jako instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW
 1. Do budownictwa objętego powyższym programem nie zalicza się: – budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 300 m 2 ; – lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2,
 2. Przykład 1.

W momencie, w którym powierzchnia nieruchomości przekroczy limity, preferencyjną stawkę VAT (8%) stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej – o czym stanowi art.41 ust.12c ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedsiębiorca Marek wykonuje usługę budowlaną w lokalu mieszkalnym należącym do społecznego programu mieszkaniowego. Lokal ten ma powierzchnię użytkową 170 m 2, Za całą usługę w kwocie netto podatnik chciałby uzyskać 250 tys. złotych. Dla jakiej wartości może zastosować stawkę 8% dla usług budowlanych, które wykonuje? Przedsiębiorca może zastosować preferencyjną stawkę VAT (w zaokrągleniu) dla wartości 220 588,24 złotych (250.000/170*150).

Na pozostałą wartość – 29 411,76 zł – należy zastosować podstawową stawkę VAT 23%. Na skróty Prowadź samodzielną księgowość online!

 • Wystawianie bezpiecznych e-faktur
 • Prowadzenie KPIR lub Ewidencji Przychodów
 • Wsparcie ekspertów księgowych i kadrowych

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Jaki VAT na usługę z materiałem?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r., stawka podstawowa VAT na materiały budowlane i usługi wynosi 23%. Jest to podatek, który naliczany jest w sklepach, składach i magazynach na wszelkie towary budowlane.

Kiedy składa się VAT 8?

DEKLARACJA VAT–8 – KTO JEST ZOBOWIĄZANY JĄ ZŁOŻYĆ? – Jak zaznaczają przepisy obowiązek składania deklaracji VAT-8 dotyczy przede wszystkim:

przedsiębiorców zwolnionych z VAT ze względu na limit obrotu wynoszący 150 tys. zł rocznie, osób prywatnych, które nie są podatnikami VAT, ale zadeklarowały na formularzu VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

Ten dokument odnosi się do osób, u których występują opodatkowane nabycia wewnątrzwspólnotowe oraz importy usług, dostawy, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowe). Deklaracja VAT–8 powinna zostać złożona do urzędu skarbowego do 25.

dnia miesiąca. Nie orientujesz się z czym wiąże się deklaracja VAT-8? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i bez żadnych limitów kontaktuj się z księgowymi, którzy rozwieją Twoje wątpliwości. Przetestuj już dziś! Akceptuję regulamin oraz politykę prywatności i tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administrację moich danych osobowych podanych podczas procesu rejestracji oraz w trakcie świadczenia usług.

Zostałem poinformowany, iż tak wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać. Więcej Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS oraz e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art.2 pkt.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym informacji o charakterze reklamowym, promocyjnym i handlowym mogących stanowić m.in.

You might be interested:  Jak Nazywają Się Spodnie Z Dużymi Kieszeniami?

Formę marketingu bezpośredniego w rozumieniu art.172 ust.1 ustawy prawo telekomunikacyjne. Powyższe jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych w w/w celu. Powyższe dane nie zostaną sprzedane podmiotom trzecim, a przesyłane informacje nie będą stanowić tzw.

spamu – będą one dotyczyły wyłącznie produktów czy usług oferowanych przez Administratora bądź jego zaufanych partnerów. Więcej Administratorem danych osobowych jest inFakt Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego.

Kiedy stawka 0%?

Kiedy można wystawić fakturę ze stawką VAT 0%? – Faktura ze stawką 0% może być wystawiona tylko i wyłącznie przez podatnika zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług stawkę 0% należy zastosować w przypadku:

 1. Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów
 2. Eksportu towarów.
 3. Dostaw: używanych na morzu statków ratowniczych morskich i łodzi ratunkowych, jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego i żeglugi na pełnym morzu, części do jednostek pływających, środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich, towarów do wolnych obszarów celnych lub składów celnych, itp.
 4. Importu: jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów, używanych na morzu statków ratowniczych morskich, części do jednostek pływających, jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego, środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich, itp.
 5. Usług: w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, ratownictwa morskiego, najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru jednostek pływających oraz środków transportu lotniczego, polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków oraz środków transportu lotniczego, itp.

Szczegółowa lista podana jest w art.83 ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka VAT na fakturze – jak ustalić? Polecani Księgowi inFaktu Ocena Cena Łukasz Wysokiński 9.7 Znakomity Cena od 210 zł netto / m-c Agnieszka Krzak 9.5 Znakomity Cena od 180 zł netto / m-c Agnieszka Liszka 10 Znakomity Cena od 220 zł netto / m-c

Co to jest podatek VAT 7?

VAT 7 to deklaracja podatkowa, którą przedsiębiorca sporządza i składa w urzędzie skarbowym w ciągu roku. Ten obowiązek najlepiej przekazać wykwalifikowanym księgowym, którzy dbają o poprawność zapisów w formularzu VAT 7 i składają deklarację w określonych terminach. Dzięki przedsiębiorca ma pewność, że podejmowane działania są w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Kiedy VAT 0% a kiedy np?

Co oznacza NP oraz ZW? – Na fakturach bardzo często występuje adnotacja ZW lub NP w miejscach, gdzie tradycyjnie znajduje się stawka VAT. Wspomniane oznaczenia nie są stawką podatku VAT, a jedynie adnotacją. Adnotacja ZW oznacza zwolnienie z podatku VAT, a adnotacja NP wskazuje ze dana czynność nie podlega opodatkowaniu. Na skróty Fakturowanie online w systemie wfirma.pl!

 • Możliwość wystawiania wszystkich rodzajów faktur
 • Program do odczytywania faktur w chmurze OCR
 • Generowanie i wysyłka plików JPK

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Kiedy 23% VAT?

Zmiana VAT na gaz z 0% na 23% – Największa podwyżka będzie dotyczyć cen gazu. W tym przypadku obniżona stawka VAT, która obowiązuje obecnie, wynosi 0%. Od 1 stycznia 2023 r. będzie to już 23%, W związku z tym rachunki za gaz dla gospodarstw domowych będą dużo wyższe.

Jaki jest VAT na artykuły spożywcze?

Jakie stawki podatku VAT obowiązują w 2022 roku? – W Polsce obowiązuje kilka stawek VAT, których zastosowanie zależne jest od rodzaju dokonywanej sprzedaży. Aktualnie podstawową stawką VAT w Polsce jest stawka 23% i dotyczy ona większości sprzedaży. Dostępne są również obniżone stawki podatku VAT, które wynoszą odpowiednio – 0%, 5% i 8%. Stawkę w wysokości 8% można zastosować m.in.:

do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, który obejmuje m.in. niektóre na przetworzone produkty spożywcze, towary związane z produkcją rolniczą, z opieką zdrowotną, usługi związane z kulturą, sportem, rekreacją, usługi bytowe, transport pasażerski, do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Stawkę podatku w wysokości 5% można stosować do towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, który obejmuje:

podstawowe produkty żywnościowe (np. niektóre owoce i warzywa, pieczywo, nabiał, mięso i przetwory mięsne, produkty zbożowe: mąka, kasze, makaron, określone napoje), książki drukowane oraz wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oraz czasopisma specjalistyczne.

Dodatkowe katalogi towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi (5% i 8%) możesz znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

w eksporcie towarów, pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymasz dokument, który potwierdza wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (UE), do dostaw towarów do wolnych obszarów celnych lub składów celnych, do usług transportu międzynarodowego, do usług, które polegają na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów, do dostaw i importu jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, oraz dostaw części i wyposażenia tych jednostek, jeżeli są w nie wbudowane lub służą do ich eksploatacji, do dostaw i importu środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz: instytucji UE lub organów utworzonych przez UE, organizacji międzynarodowych, które posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego niż terytorium kraju państwa (uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Polskę), sił zbrojnych NATO, które posiadają przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, a także sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Zakres opodatkowania stawką podatku w wysokości 0% ww. towarów i usług, jak również warunki stosowania tej stawki, wynikają z przepisów art.83 ustawy o VAT oraz przepisów ww. rozporządzenia Ministra Finansów sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Warto wiedzieć, że domyślnie w ustawie o VAT widnieje jako podstawowa stawka 22% (która od kilku lat podwyższana jest do 23%) oraz jedna z obniżonych jako stawka 7% (która od kilku lat podwyższana jest do 8%). Aktualnie nie zapowiada się na to aby stawki podatku VAT na powrót uległy obniżeniu do ich pierwotnej wysokości.

Natomiast warto mieć na uwadze, że powrót do niższych stawek VAT może nastąpić w sytuacji gdy w roku następującym po roku, w którym jednocześnie:

będzie stosowana stabilizująca reguła wydatkowa, osiągnięte zostaną następujące wartości wskaźników:

relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Stabilizująca reguła wydatkowa to bezpiecznik, który rząd wprowadził aby nie wydawać za dużo i tym samym nie zadłużać ponad miarę naszego Państwa.

Jaka stawka VAT na banany?

Aktualnie świeże owoce i warzywa w Polsce są objęte 5% stawką VAT.

Jaki VAT mają cytrusy?

PFPZ | AKTUALNOŚCI Nowe stawki VAT – prace w Sejmie Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Proponowane są zmiany stawek VAT m.in. na szereg produktów spożywczych. Projekt ma bardzo szybką ścieżkę legislacyjną (został już skierowany do pierwszego czytania).

 • Poniżej najważniejsze zmiany:
 • Obniżenie stawek VAT:
 • Owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów – do 5 proc., czyli zostaną objęte stawką jak wszystkie owoce (obecnie są opodatkowane 8 proc. stawką).
 • Pieczywo każdego rodzaju oraz ciastka – zostaną objęte 5-proc. stawką (obecnie pieczywo i wyroby ciastkarskie są objęte trzema stawkami: 5, 8 i 23 proc. w zależności od terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości).
 • Zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna będą opodatkowane stawką 5 proc. (obecnie jest 8 proc.).
 • Musztarda, słodka papryka (przyprawa) oraz niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, tymianek) – zostaną objęte 8 proc. stawką jak pozostałe przyprawy (obecnie 23 proc.).
 • Żywność dla niemowląt i małych dzieci, a także smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe – będą objęte stawką 5 proc. (obecnie 8 proc.), podobnie jak artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy).
 1. Podwyższenie stawek VAT:
 • Niektóre przyprawy nieprzetworzone (np. kmin, szafran, kurkuma) – stawka wzrośnie z 5 do 8 proc. Napoje owocowe i warzywne – z 5 na 23 proc. Soki oraz nektary owocowe i warzywne pozostaną na poziomie 5 proc.
 • Homary i ośmiornice, inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, a także kawior i dania sprzedawane w placówkach gastronomicznych, których składnikiem są ww. produkty, dotychczas opodatkowane 5 proc. VAT, teraz będą obciążone 23-proc. stawką.
 • Lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – wzrost z 8 na 23 proc.

Z tekstu projektu wynika, że stawka na soki i nektary będzie wynosiła według noweli 5%, natomiast stawka na pozostałe napoje, które nie są nektarem lub sokiem ma zostać ujednolicona do poziomu 23%. Zakwalifikowanie napoju do kategorii nektaru odbywa się na podstawie przepisów wykonawczych ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Z wyjaśnienia zawartego w uzasadnieniu podjętej decyzji przez Radę Ministrów wynika, że: „ W odniesieniu do napojów projekt przewiduje generalnie stawkę podstawową (obecnie 23%), z preferencji (stawka 5%) mają korzystać wyłącznie określone napoje: mleczne, soki i nektary owocowe, określone napoje warzywne i owocowo-warzywne, preparaty i napoje mleczne dla niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego”,

Jeśli ustawę przyjmie Parlament i podpisze ją Prezydent, to nowe stawki dot. żywności mają być zastosowane od 1 stycznia 2020 r. Źródło: Sejm RP, PFPŻ : PFPZ | AKTUALNOŚCI