Jak Liczyć Ekwiwalent Za Odzież Roboczą?

04.04.2023 0 Comments

Jak obliczyć ekwiwalent za odzież roboczą? – Jeśli firma nie zapewnia swoim pracownikom odzieży roboczej, pracownik musi fizycznie sam sobie taką odzież zakupić. Po dokonaniu zakupu, pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi poniesione przez niego koszty.

W sytuacji zakupu odzieży roboczej przez pracownika nie ma więc problemu z obliczeniem wysokości ekwiwalentu – jest on równy kwocie zapłaconej przez pracownika. Oprócz zapewnienia pracownikowi odzieży roboczej, pracodawca musi też utrzymać ją w stanie pozwalającym na jej bezpieczne użytkowanie. Oznacza to, że odzież musi być czysta i nie może być zniszczona.

W sytuacji, gdy w zakładzie pracy nie ma pralni lub ten nie zleca prania firmie zewnętrznej, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny na zakup środków czystości i poniesienie kosztów prania odzieży. Wysokość tego ekwiwalentu ustala pracodawca na podstawie: – szacunku kosztów ponoszonych przez pracownika na pranie odzieży – częstotliwości prania odzieży – kalkulacji przygotowanej przez zewnętrzną firmę oferującą usługi pralnicze.

Ile należy się pracownikowi za pranie?

Z dniem 01 stycznia 2022 r. wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej wynosi miesięcznie: I grupa zabrudzenia 19 zł. II grupa zabrudzenia 28,50 zł.

Kiedy należy się ekwiwalent za pranie?

Obowiązek zapewnienia odzieży i obuwia roboczego – Art.237(7) ust.1 KP mówi, iż pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, spełniającego wymagania określone w Polskich Normach. Chodzi tutaj o sytuacje, gdy:

odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub odzież taka jest wymagana.

You might be interested:  Jakie Spodnie Powinny Nosic Osoby Puszyste?

Ponadto, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Jest on obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.

Jak wprowadzić ekwiwalent za pranie?

Jak wprowadzić zasadę wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej? – Najlepiej będzie wpisać to do regulaminu firmy lub układu zbiorowego, jeśli takowy w przedsiębiorstwie istnieje. Pracownicy muszą zostać jasno poinformowani o tym, że sami odpowiadają za pranie powierzonej im odzieży roboczej, jednocześnie otrzymując za to dodatkowe wynagrodzenie.

 • W założeniu ekwiwalent ma pokryć wszelkie koszty, jakie ponosi pracownik w związku z np.
 • Oddaniem odzieży do pralni chemicznej czy czyszczeniem jej we własnym zakresie w domu.
 • Warto przy tym zaznaczyć, że Kodeks Pracy nie podaje tutaj żadnej konkretnej stawki.
 • To na pracodawcy ciąży obowiązek obliczenia wysokości ekwiwalentu w taki sposób, aby z jednej strony nie narażać firmy na przesadne koszty, a z drugiej nie przerzucać ich, nawet w części, na pracowników.

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców decyduje się na określenie stałej, niezmiennej stawki ekwiwalentu, ewentualnie rewaloryzowanej rok po roku w związku ze wzrostem cen usług. Pracownicy otrzymują ekwiwalent co miesiąc lub co kwartał, w zależności od tego, jak często faktycznie muszą oddawać odzież roboczą do prania.

Warto wiedzieć Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia osobnej ewidencji wypłaty ekwiwalentu dla każdego pracownika. Zasadniczo wypłacana kwota powinna być wystarczająca i umożliwić pracownikowi zadbanie o odpowiedni stan odzieży. Wiadomo jednak, że część pracowników zachowuje ekwiwalent dla siebie, w ogóle nie zlecając prania czy robiąc to samodzielnie.

Przedsiębiorca ma natomiast prawo skontrolować sposób wykorzystania ekwiwalentu – jeśli kontrola wykaże, że pracownik przeznacza go na inne cele, będzie to podstawą do nałożenia na niego kary porządkowej ustalonej w regulaminie firmy.

You might be interested:  Jak Się Mówi Po Angielsku Spodnie?

Jak zaksięgować ekwiwalent za pranie odzieży?

Ewidencja księgowa ekwiwalentu za pranie zarówno odzieży roboczej, jak i ubioru służbowego odbywa się w ciężar konta 405 ‘Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia’. Nie będzie jednak błędem ewidencjonowanie go na koncie 409 ‘Pozostałe koszty rodzajowe’.

Czy ekwiwalent za pranie odzieży wlicza się do podstawy chorobowego?

Forum Dyskusyjne – www.forum.gofin.pl – Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ARCHIWALNY TEMAT FORUM Witam, w naszym zakładzie wypłacamy RYCZAŁT Za PRANIE ODZIEŻY roboczej, w wysokości 30,00 zł. odprowadzane są składki ZUS. wypełniam druk Z-3 i nie wiem do której tabelki wpisać ryczałt? do kolumny 8 (premie i inne składniki przyjmowane w kwocie faktycznej).

 • Czy do 7 (wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki pomniejszone proporcjonalnie).
 • Witch | 2016-11-29 08:15:24 | 83.***.***.168 Na jakich zasadach jest pomniejszany za czas choroby ? ~ domek123 | 2016-11-29 08:17:08 | 188.***.***.0 Od stycznia 2016r.
 • Za każdą nieobecność w pracy.
 • Witch | 2016-11-29 08:22:06 | 83.***.***.168 Składniki wynagrodzenia określone w stałej stawce i pomniejszane proporcjonalnie za czas pobierania zasiłków, w kolumnie 6 tabeli ~ 123domek | 2016-11-29 08:25:45 | 188.***.***.0 Kolumna 6: “stałe wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki stałe w pełnej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę brutto” myślałam, że w tej kol.6 to wynagrodzenie zasad.

i ew. dodatki jeśli wpisane są w umowie, a ryczałt nie jest wpisany w umowie o pracę. * Zosia57 | 2016-11-29 08:31:14 | 195.***.***.1 “Wspomnijmy, że ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej, zgodnie z § 2 ust.1 pkt 6 rozporządzenia składkowego jest wyłączony z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobowe).

 • Pisaliśmy na ten temat w UiPP nr 12/2013, str.8-9.
 • ZUS w interpretacji indywidualnej z dnia 11 kwietnia 2013 r., znak: WPI/200000/451/381/2013 wyjaśnił, że: * Zosia57 | 2016-11-29 08:31:22 | 195.***.***.1 “(.) Z literalnego brzmienia § 2 ust.1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz art.2379 Kodeksu pracy jasno wynika, że pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej w sytuacji, gdy pracodawca nie może zapewnić prania tej odzieży.
You might be interested:  Wstawka Jak Poszerzyć Spodnie W Pasie?

Zgodnie z definicją słownikową ekwiwalent oznacza rzecz zastępującą inną rzecz o równiej wartości, odpowiednik, równoważnik (Współczesny słownik języka polskiego, Dunaj B., Warszawa 2007), natomiast ryczałt to kwota pieniężna w ustalonej z góry wysokości.” * Zosia57 | 2016-11-29 08:31:57 | 195.***.***.1 Powyżej G O F I N * Zosia57 | 2016-11-29 08:32:39 | 195.***.***.1 Cd W związku z powyższym, kwota ryczałtu za pranie odzieży roboczej powinna być wliczana do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków tylko wówczas, gdy niezdolność do pracy trwa cały miesiąc powodując jej zmniejszenie.

 1. ~ domek123 | 2016-11-29 08:33:55 | 188.***.***.0 *Zosia57 dziękuję * Witch | 2016-11-29 08:36:25 | 83.***.***.168 GOFIN z 2015 r.
 2. ~ domek123 | 2016-11-29 08:38:12 | 188.***.***.0 *Zosia57: w naszym zakładzie jest ryczałt, i ustalona zasada, że jak kogoś nie ma w pracy to mu się nie należy prezes wymyślił, a ja nie wiem do której tabelki wypisać.

* Zosia57 | 2016-11-29 08:42:19 | 195.***.***.1 Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć, że w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie uwzględnia się ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej przy założeniu, że są one wypłacane zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, tj.

 • W wysokości odzwierciedlającej koszty faktycznie poniesione przez pracownika.(.)”.
 • Zosia57 | 2016-11-29 08:43:50 | 195.***.***.1 Domek123 przekonaj “wymyślacza” ze trzeba ustalić zasadę o całym m-cu nieobecności – jeśli już ~ Domek123 | 2016-11-29 08:50:05 | 188.***.***.0 *Zosia57 : dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

a ja nadal będę wali głową w mur. 🙂 * Zosia57 | 2016-11-29 08:54:56 | 195.***.***.1 Proszę 🙂 ~ domek123 | 2016-11-29 11:54:47 | 188.***.***.0 *Witch – dziękuję za pomoc : Forum Dyskusyjne – www.forum.gofin.pl – Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.