Odzież Robocza Co Ile Przysługuje 2020?

10.03.2023 0 Comments

Odzież Robocza Co Ile Przysługuje 2020
Odzież robocza – co ile przysługuje? – To, co ile należy się odzież robocza, nie jest regulowane przez przepisy BHP. Zależy to od indywidualnych ustaleń pomiędzy pracodawcą a pracownikami lub ich przedstawicielami. To kierownik ustala rodzaj oraz okres używalności odzieży roboczej oraz obuwia.

W większości przypadków okres używalności zależy np. od warunków panujących na stanowisku, w którym użytkowane jest ubranie robocze. Co ile przysługuje, jego rodzaj oraz ilość powinno być odnotowane w wewnątrzzakładowych przepisach. Używalność bardzo często zależy od rodzaju stroju, a także jakości materiału, z którego został wykonany.

Równie ważny jest stan maszyn, stopień zabrudzenia oraz rodzaj stosowanej na stanowisku technologii.

Co ile przysługują nowe buty robocze?

Kiedy pracodawca musi dostarczyć środki ochrony osobistej? – Według aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a szczegółowo ujmując kodeksu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, pracodawca jest zobowiązany wyposażyć pracownika we wszystkie niezbędne akcesoria BHP, które ten ma obowiązek wykorzystywać podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Do wspomnianych akcesoriów należy również obuwie robocze. Co ile wymiana ich jest rekomendowana i czy pracodawca je zobowiązany do cyklicznego zakupu nowych par? Od tego, co ile buty robocze będą wymieniane, nie zależy wcale ani dobra, ani zła wola pracodawcy. Przepisy jasno określają, że zakup nowej odzieży ochronnej, a do niej zalicza się również obuwie BHP, ma mieć miejsce zawsze wtedy, gdy te przestaną spełniać swoje przeznaczenie.

Co to oznacza w praktyce? Może to być poważne zniszczenie, rozklejenie, lub uszkodzenie mechaniczne. Niestety przepocenie wewnętrznej części obuwia nie zalicza się do tych czynników, dlatego przed zakupem należy dokładnie zastanowić się jakie obuwie robocze wybrać, by zadbać o najwyższy komfort i higienę ich użytkowania.

Co ile wymiana odzieży roboczej?

Obuwie robocze – co ile się należy według przepisów? – Co ile przysługują buty robocze? Czy czas ten jest jasno określony w przepisach? Odzież robocza – to, co ile przysługuje, nie zależy od woli pracodawcy. Przepisy mówią, że wymiana powinna mieć miejsce za każdym razem, gdy odzież przestaje spełniać swoje przeznaczenie.

Co ile lat należy się ubranie robocze?

Co ile należy się odzież robocza? – Prawo nie precyzuje konkretnych okresów, które w tym zakresie muszą być dochowane. Wynika to w dużej mierze z tego, że każdorazowo strój roboczy zachowuje się inaczej i jest w innym tempie zużywany w zależności od profesji i warunków wykonywania obowiązków zawodowych.

Czy pracownik ma obowiązek używania czystej odzieży?

Odzież robocza w świetle przepisów Kodeksu pracy – Kodeks pracy (art.237 7 § 1) reguluje przepisami obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymogi Polskich Norm, jeżeli:

odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu albo znacznemu zabrudzeniu lubze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub,

Powyższe przepisy nie wskazują konkretnych stanowisk czy rodzajów pracy, jednak najważniejsze są warunki, w jakich odbywa się jej wykonywanie. Pracodawca powinien w regulaminie wewnątrzzakładowym określić zasady wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze.

stanowisk, na których wykonywana jest praca związana z bezpośrednią obsługą maszyn i urządzeń technicznych orazwykonywania prac powodujących intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

Czy pracodawca może obciążyć pracownika za ubranie robocze?

Rozliczanie pracownika z odzieży oraz obuwia roboczego Nowo zatrudnionemu wydaliśmy odzież i obuwie robocze. Po przepracowaniu niespełna dwóch miesięcy rozwiązał on stosunek pracy. Czy możemy obciążyć go kosztami przedzielonych środków ochronnych? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jedyna sytuacja, w której pracodawca może dochodzić od pracownika pokrycia kosztów odzieży, obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej zajdzie wtedy, gdy mienie to zostanie zniszczone przed wskazanym terminem użytkowania lub pracownik się z niego nie rozliczy.

odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, konieczne jest to ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dostarczane pracownikom odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej są własnością pracodawcy. To on ustala ich rodzaj (uwzględniając występujące zagrożenia oraz ich natężenie) i przewidywane okresy użytkowania.

Ważne: Pracownik ma obowiązek stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem ( K.p.).

Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej są pracownikom powierzane na zasadach określonych w K.p. Zatem pracownik odpowiada za powstałą w nich szkodę (zmniejszenie ich wartości, zniszczenie albo przywłaszczenie) w pełnej wysokości, przy czym odpowiedzialność ta zostanie ograniczona, jeżeli:

pracownik wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia np. nie zapewniono szafek posiadających zabezpieczenie przed kradzieżą (art.124 § 3 K.p.), upłynie czas używania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej określony przez pracodawcę w aktach prawa wewnętrznego albo przez producenta ( K.p.), mienie zostanie powierzone nieprawidłowo (o prawidłowym powierzeniu mienia pisaliśmy w Pomocniku Kadrowego dołączonym do, str.6).

Pracodawca ma obowiązek po upływie określonego okresu użytkowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej wydać pracownikom nową odzież, obuwie oraz środki. Domniemywa się, że dotychczas stosowana (skoro minął ustalony przez pracodawcę okres) utraciła swoje właściwości ochronne, nawet jeżeli nie została zniszczona na tyle, aby nie mogła być używana dla innych niż zabezpieczenie przed zagrożeniami celów.

 1. W konsekwencji pracodawca może zadecydować, iż zostanie ona: odpłatnie przekazana pracownikowi za jego zgodą, oddana pracownikowi za jego zgodą na własność nieodpłatnie, zutylizowana.
 2. Fakt rozliczania pracownika z odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej na zasadach przewidzianych jak za mienie powierzone powoduje, że na pracowniku, z którym dochodzi do rozwiązania umowy o pracę przed ustalonym dla nich okresem użytkowania, spoczywa obowiązek ich zwrotu.
You might be interested:  Co Zrobić Gdy Spodnie Są Za Długie?

Skoro dzieje się to przed zakładanym czasem, to przyjmuje się, że zachowały one swoje właściwości ochronne i w związku z tym nadają się do dalszego użytkowania. Przy czym nie wszystkie zwracane pracodawca będzie mógł wykorzystać. Niektóre z nich, takie jak buty powinny zostać poddane utylizacji (chyba że wolą pracodawcy jest przekazać je pracownikowi, a pracownik się na to zgodzi).

 • Te natomiast, które można odświeżyć czy, jeżeli to konieczne, odkazić, np.
 • Spodnie, koszule, ma prawo po odpowiednim przygotowaniu (np.
 • Wypraniu w profesjonalnej pralni) przydzielić innemu pracownikowi.
 • Pracodawca nie może w aktach prawa wewnętrznego zobowiązać pracownika do pokrycia kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz ochron osobistych proporcjonalnie do okresu wykorzystania, jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy o pracę przed końcem okresu używalności.

Takie zapisy będą niezgodne z oraz K.p. Niezgodne z prawem będzie również pobieranie od pracownika zgody na potrącenie z wynagrodzenia kosztów zniszczonego lub utraconego mienia powierzonego zanim dojdzie do utraty przez nie właściwości ochronnych (czyli przed ustalonym przez pracodawcę terminem użytkowania) albo w razie nierozliczenia się.

Ile proszku do prania należy się pracownikowi?

PYTANIE – Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (hurtownia materiałów budowlanych) zatrudnia pracowników na umowę o pracę i na umowę zlecenia. Większość zatrudnionych osób wykonuje prace w magazynowe z materiałami budowlanymi. W ramach spełnienia obowiązku zapewniania bezpiecznej i higienicznej pracy pracodawca/zleceniodawca wydaje pracownikom/ zleceniobiorcom odzież roboczą do użytkowania.

 • Pracodawca/zleceniodawca nie wypłaca ekwiwalentu za pranie odzieży, tylko wydaje pracownikom/zleceniobiorcom proszek do prania w ilości 0,8 kg na miesiąc na osobę.
 • W przypadku pracowników wydanie takiego proszku nie stanowi dla pracownika przychodu, nie podlega obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Jak wygląda sytuacja w przypadku zleceniobiorcy, który otrzyma taki proszek zamiast ekwiwalentu? Czy też nie będzie to stanowiło przychodu i nie będzie podlegało obowiązkowi naliczenia składek? Kodeks pracy mówi, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków pracy nie tylko dla pracowników, ale także dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi z tytułu prowadzonej działalności na rzecz pracodawcy, jeśli wykonują prace na ternie zakładu pracy.

Ile wynosi ekwiwalent za pranie 2023?

Kadry: Jak ustalić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – IFK Platforma Księgowych data dodania: 16.07.2015 Kadry: Jak ustalić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Należność za pranie odzieży roboczej powinien stanowić ekwiwalent, tj. równoważnik, odpowiednik.

Zatem kwota podlegająca wypłacie powinna być tak oszacowana, aby stanowiła równowartość realnego kosztu prania, czyli uwzględniała nakład pracy, aktualny koszt zużycia energii, wody, środków piorących, amortyzację urządzenia, stopień zabrudzenia odzieży, częstotliwość prania w danym okresie, np. w miesiącu lub kwartale.

Pracownik nie musi jednak przedstawiać każdorazowo dokumentów potwierdzających poniesiony wydatek, np. faktur, rachunków, paragonów. Obie strony mogą wspólnie ustalić sposób obliczania wysokości kosztów prania i w konsekwencji kwotę ekwiwalentu, ponieważ w przepisach nie wyznaczono ani jego maksymalnego, ani minimalnego poziomu.

Ekwiwalent pieniężny stanowi iloczyn oszacowanego kosztu jednego prania i liczby prań w okresie np. jednego miesiąca. W zakładzie odzież ulega znacznemu zabrudzeniu i pracownik może wykonywać od 4 do 5 prań w miesiącu. Przy założeniu, że są to 4 prania, miesięczny ekwiwalent wynosi 37 zł (4 x 9,28 zł = 37,12 zł).

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. W ramach obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zapewnia, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe.

Pracodawca ma ponadto obowiązek ich prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania. Jeżeli z różnych przyczyn nie może zapewnić pracownikom prania odzieży roboczej, czynności te może powierzyć podwładnym, pod warunkiem wypłacania im ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych przez nich kosztów (art.237 9 Kodeksu pracy).

Kodeks nie określa sposobu obliczenia kwoty ekwiwalentu pieniężnego za pranie. Jednak z przepisów wynika, że zwrot ma pokrywać koszty opłacone przez pracownika, czyli te, które poniósł, jeżeli prał odzież w warunkach domowych, lub w wysokości wynikającej z rachunku (paragonu) z pralni, jeżeli korzystał z usług firmy zewnętrznej.

Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, są zwolnione zarówno z podatku dochodowego, jak i ze składek ZUS.

Warunkiem jest jednak, aby ekwiwalent faktycznie rekompensował pracownikowi poniesione koszty.

 • Czytaj więcej w artykule:
 • Czytaj także:

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + plakat Praca zdalna w prezencie „Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami” to pierwsza na rynku wydawniczym publikacja tego typu, która omawia rewolucyjne zmiany w prawie pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników wchodzące w życie w 2023 r.

 • Kliknij ikonę w menu Chrome, a następnie Ustawienia
 • W sekcji Wygląd zaznacz pole wyboru Pokaż przycisk strony startowej
 • Kliknij Zamień by wpisać link
 • Wpisz inforfk.pl i naciśnij Enter
 • Kliknij ikonę menu Chrome, a następnie Ustawienia
 • W zakładce Przeglądarka w sekcji Po uruchomieniu przeglądarki zaznacz pole wyboru przy Otwórz wybraną stronę lub zestaw stron
 • Kliknij Wybierz strony by wpisać link
 • W polu Dodaj nową stronę wpisz inforfk.pl i naciśnij Enter
 • Najedź myszką i złap ikonkę z domkiem
 • Chwyć ikonkę domku (poniżej) i przeciągnij na ikonkę domku w przeglądarce
 • Zaakceptuj swój wybór klikając TAK
 • Kliknij zakładkę Safari w górnym Menu głównym
 • Wybierz sekcję Preferencje i następnie Ogólne
 • W sekcji Strona domowa kliknij w przycisk Ustaw na bieżącą stronę
You might be interested:  Gdzie Można Kupić Tanią Markową Odzież?

Zaczynaj Każdy dzień z IFK Platforma Księgowych Bogaty zasób bazy porad, wideo-szkoleń oraz narzędzi. Zawsze na bieżąco, zawsze pod ręką.

 1. Poleć Platformę INFORFK
 2. Wpisz swój adres e-mail
 3. Otrzymasz nagrodę gwarantowaną (nagrodę wyślemy pocztą)

Bransoletki z jadeituw modnych wakacyjnych kolorach Właśnie został wykorzystany limit 3 bezpłatnych kroków na Platformie Księgowych i Kadrowych. Jeśli dalej chcesz korzystać z jej zasobów, wybierz jedną z poniższych opcji: : Kadry: Jak ustalić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – IFK Platforma Księgowych

Czy pracodawca ma obowiązek płacić za pranie?

Ekwiwalent za pranie odzieży dla pracownika – podsumowanie – Pracodawca zobligowany jest do zapewnienia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego, w sytuacji, gdy strój pracownika może ulec zniszczeniu. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, to za czyszczenie i konserwację odzieży należącej do pracownika należy wypłacać ekwiwalent w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Jak obliczyć ekwiwalent za odzież roboczą?

Jak obliczyć ekwiwalent za odzież roboczą? – Jeśli firma nie zapewnia swoim pracownikom odzieży roboczej, pracownik musi fizycznie sam sobie taką odzież zakupić. Po dokonaniu zakupu, pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi poniesione przez niego koszty.

 1. W sytuacji zakupu odzieży roboczej przez pracownika nie ma więc problemu z obliczeniem wysokości ekwiwalentu – jest on równy kwocie zapłaconej przez pracownika.
 2. Oprócz zapewnienia pracownikowi odzieży roboczej, pracodawca musi też utrzymać ją w stanie pozwalającym na jej bezpieczne użytkowanie.
 3. Oznacza to, że odzież musi być czysta i nie może być zniszczona.

W sytuacji, gdy w zakładzie pracy nie ma pralni lub ten nie zleca prania firmie zewnętrznej, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny na zakup środków czystości i poniesienie kosztów prania odzieży. Wysokość tego ekwiwalentu ustala pracodawca na podstawie: – szacunku kosztów ponoszonych przez pracownika na pranie odzieży – częstotliwości prania odzieży – kalkulacji przygotowanej przez zewnętrzną firmę oferującą usługi pralnicze.

Kto pierze odzież roboczą?

Obowiązkiem pracodawcy jest pranie, konserwacja, odpylanie i odkażanie odzieży roboczej. W sytuacji gdy pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, może zlecić te czynności pracownikom.

Ile jest gwarancji na buty robocze?

Gwarancja GWARANCJA Obuwie specjalistyczne, zawodowe ( buty robocze, kalosze z blachą) czas gwarancji 12 miesięcy. Pozostałe obuwie (dla dzieci, myśliwskie, kalosze itp.) czas gwarancji 24 miesiące. Gwarancji podlegają wszystkie wady konstrukcyjne, jak i materiałowe. Gwarancja nie obejmuje:

Uszkodzeń mechanicznych – np.: dziurka w bucie spowodowana nadepnięciem na gwóźdź. Naturalnego zużycia obuwia – np.: starcie podeszwy. Uszkodzeń na skutek niewłaściwego użytkowania obuwia – np.: chodzenie w butach nie posiadających podeszwy kwasoodpornej po kwasach Niewłaściwa konserwacja – np.: rysy na skutek czyszczenia czyścikiem metalowym

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu ustawowych 14 dni przez dział reklamacyjny producenta obuwia, odsyłany na nasz koszt. Towar reklamowany należy odesłać niezwłocznie po stwierdzeniu wady na adres: F.H. POLBUT, Słowackiego 7, 29-100 Włoszczowa Towar należy odesłać na podany wyżej adres z danymi:

Imię i nazwisko zamawiającej towar – w celu sprawdzenia w bazie. Datą zakupu. Rodzaj towaru: model, kolor rozmiar. Dokładnymi danymi dotyczącymi wad towaru np. co na którym bucie się dzieje. Adres do wysyłki, wraz z numerem telefonu. Żądanie reklamacyjne.

Reklamowany towar zostanie poddany oględzinom przez dział reklamacji producenta i odesłany na nasz koszt najpóźniej w 14 dni od daty otrzymania. W przypadku gdy gwarancja zostanie uznana:

towar zostanie wymieniony na nowy

lub

naprawiony

W przypadku gdy gwarancja nie zostanie uznana – producent uzna, iż np.: towar ma uszkodzenie mechaniczne lub był użytkowany pomimo wady co spowodowało uszkodzenia uniemożliwiające jego naprawienie:

Towar zostaje odesłany klientowi na nasz koszt w stanie niezmienionym. Czas gwarancji na inne elementy obuwia jest wydłużony o czas przebywania obuwia na gwarancji.

Czy buty to odzież?

Odzież i buty robocze. Kiedy ich dostarczenie jest Twoim obowiązkiem? Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy może wiązać się z koniecznością dostarczenia pracownikom odzieży i obuwia roboczego. W jaki sposób uregulować tę kwestię np. w regulaminie wewnętrznym firmie? powinien zadbać o narzędzia pracy i środki ochrony indywidualnej, które zabezpieczą pracownika przed działaniem szkodliwych czynników.

 • Takie wymogi przed firmami stawia ustawodawca.
 • Odpowiednie przepisy znaleźć można m.in.
 • W Kodeksie pracy.
 • Gdy mowa o środkach ochrony, wskazać należy również na odzież i buty robocze.
 • Te pracodawca nie zawsze będzie musiał dostarczyć podwładnym samodzielnie – czasem wystarczy, że wręczy swoim podwładnym pieniądze, by mogli się samodzielnie w takie zaopatrzyć.

Warto jednak zaznaczyć, że w sytuacji, gdy pracownik na danym stanowisku pracy musi posiadać odzież i obuwie robocze, nie jest możliwe dopuszczenie go do pracy bez tych akcesoriów. Co w Kodeksie pracy? Zgodnie z art.2377 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć swojemu podwładnemu nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: Human & Hunter Sp.

jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednocześnie pracodawca może ustalić, na których stanowiskach możliwe będzie korzystanie przez zatrudnionych z ich własnej odzieży i obuwia roboczego. W takiej sytuacji taka odzież i obuwie muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyboru nie będzie miał jednak podmiot zatrudniający na stanowiskach związanych z obsługą maszyn, urządzeń technicznych lub na takich stanowiskach, na których świadczenie pracy wiąże się z intensywnym zabrudzeniem lub skażeniem odzieży czy obuwia.

You might be interested:  Jakie Spodnie Pasują Do Czarnej Koszuli?

Wytyczne w wewnętrznym regulaminie Niezależnie od tego, czy pracownicy mogą korzystać w trakcie wykonywania pracy z własnej odzieży i obuwia roboczego, czy też pracodawca dostarczy im te akcesoria, warto by uregulował on powyższą kwestię na poziomie wewnątrzzakładowym, np. w regulaminie obowiązującym w jego firmie.

Tam powinny znaleźć się szczegółowe informacje na temat zasad rozliczania się z pracodawcą z przyznanej pracownikowi odzieży, okresu ich użytkowania czy ekwiwalentu za korzystanie z własnej odzieży czy utrzymanie jej w czystości. Warto pamiętać, że takie uregulowanie kwestii korzystania z odzieży roboczej i obuwia rozwiązuje późniejsze spory.

 1. Pracownicy będą dokładnie wiedzieli, po jakim czasie mogą wymienić przysługujące im elementy odzieży lub buty i w jakich terminach oraz wysokości otrzymają ekwiwalent za używanie własnych akcesoriów.
 2. Gdy pracodawca zobowiązuje do zakupu Może zdarzyć się tak, że pracodawca zdecyduje się na zobowiązanie do zakupu odzieży i obuwia roboczego swoich podwładnych.

Takie rozwiązanie może być korzystne m.in. z uwagi na fakt, że pracownicy znają swój rozmiar, łatwiej jest im samodzielnie nabyć dopasowane elementy roboczej garderoby. W takim przypadku podmiot zatrudniający jest zobowiązany wyłącznie do tego, by wręczyć swoim podwładnym pieniądze na zakup odzieży i obuwia.

 • W praktyce może zdarzyć się, że pracownik przekroczy budżet i wyłoży brakującą kwotę z własnej kieszeni.
 • Czy pracodawca musi zwrócić mu różnicę? Zgodnie z przepisami należy rozróżnić dwie sytuacje.
 • Jeżeli pracownik nie mógł nabyć innej (tańszej) odzieży lub obuwia roboczego z uwagi np.
 • Na brak rozmiaru, wówczas pracodawca będzie zobowiązany pokryć różnicę w cenie.

Jeżeli jednak był to świadomy wybór osoby zatrudnionej, jego przełożony nie będzie zobowiązany wyrównać kosztów zakupu. Ważne jest przy tym to, by nabyte przez pracownika odzież czy buty robocze spełniały wymagania zawarte w Polskich Normach. : Odzież i buty robocze.

Co jaki czas wypłaca się ekwiwalent za korzystanie z własnej odzieży i obuwia roboczego?

W regulaminie pracy mamy zapis, iż raz w roku wypłacamy ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. Czy należy wypłacać taki ekwiwalent „z góry” czy „z dołu”? Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Na podstawie art.2377 § 2 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz.1320 ze zm.) pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza.06 października 2021 Na podstawie art.237 7 § 2 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 1. Odeks pracy (Dz.U.
 2. Z 2020 r., poz.1320 ze zm.) pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a wówczas pracodawca ma obowiązek wypłacać ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Ponieważ zagadnienia dotyczące terminu wypłaty ekwiwalentu, w tym czy ma ona nastąpić „z góry”, czy dopiero po jakimś okresie użytkowania odzieży – „z dołu”, nie regulują obowiązujące przepisy; zagadnienie to powinno zostać w jednoznaczny sposób unormowane w wewnętrznych regulacjach pracodawcy, np.

w regulaminie pracy. Z treści pytania wynika natomiast, że regulamin pracy jest najprawdopodobniej nieprecyzyjny. W sytuacji gdy nie można na jego podstawie stwierdzić, aby wypłata ekwiwalentu następowała „z dołu”, a więc po rocznym okresie użytkowania własnej odzieży i obuwia roboczego, wówczas należy przyjąć, na korzyść pracowników, że przysługuje im wypłata ekwiwalentu „z góry”, gdyż przy takiej interpretacji pracownicy nie kredytują działalności pracodawcy przez to, że przerzucił na nich obowiązek używania własnej odzieży i obuwia oraz zapewniania ich przez pracownika we własnym zakresie aż przez rok.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką –

Inne Inne Inne Inne Inne

: W regulaminie pracy mamy zapis, iż raz w roku wypłacamy ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. Czy należy wypłacać taki ekwiwalent „z góry” czy „z dołu”?

Ile jest gwarancji na buty robocze?

Gwarancja GWARANCJA Obuwie specjalistyczne, zawodowe ( buty robocze, kalosze z blachą) czas gwarancji 12 miesięcy. Pozostałe obuwie (dla dzieci, myśliwskie, kalosze itp.) czas gwarancji 24 miesiące. Gwarancji podlegają wszystkie wady konstrukcyjne, jak i materiałowe. Gwarancja nie obejmuje:

Uszkodzeń mechanicznych – np.: dziurka w bucie spowodowana nadepnięciem na gwóźdź. Naturalnego zużycia obuwia – np.: starcie podeszwy. Uszkodzeń na skutek niewłaściwego użytkowania obuwia – np.: chodzenie w butach nie posiadających podeszwy kwasoodpornej po kwasach Niewłaściwa konserwacja – np.: rysy na skutek czyszczenia czyścikiem metalowym

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu ustawowych 14 dni przez dział reklamacyjny producenta obuwia, odsyłany na nasz koszt. Towar reklamowany należy odesłać niezwłocznie po stwierdzeniu wady na adres: F.H. POLBUT, Słowackiego 7, 29-100 Włoszczowa Towar należy odesłać na podany wyżej adres z danymi:

Imię i nazwisko zamawiającej towar – w celu sprawdzenia w bazie. Datą zakupu. Rodzaj towaru: model, kolor rozmiar. Dokładnymi danymi dotyczącymi wad towaru np. co na którym bucie się dzieje. Adres do wysyłki, wraz z numerem telefonu. Żądanie reklamacyjne.

Reklamowany towar zostanie poddany oględzinom przez dział reklamacji producenta i odesłany na nasz koszt najpóźniej w 14 dni od daty otrzymania. W przypadku gdy gwarancja zostanie uznana:

towar zostanie wymieniony na nowy

lub

naprawiony

W przypadku gdy gwarancja nie zostanie uznana – producent uzna, iż np.: towar ma uszkodzenie mechaniczne lub był użytkowany pomimo wady co spowodowało uszkodzenia uniemożliwiające jego naprawienie:

Towar zostaje odesłany klientowi na nasz koszt w stanie niezmienionym. Czas gwarancji na inne elementy obuwia jest wydłużony o czas przebywania obuwia na gwarancji.