Ile Wynosi Podatek Vat Na Odzież?

05.04.2023 0 Comments

Ile Wynosi Podatek Vat Na Odzież
Internetowa baza tekstów prawnych OpenLEX Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U.

Z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2009 r. (data wpływu 15 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT właściwej przy sprzedaży używanej odzieży niemowlęcej oraz używanego obuwia dziecięcego – jest nieprawidłowe.

W dniu 15 czerwca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT właściwej przy sprzedaży używanej odzieży niemowlęcej oraz używanego obuwia dziecięcego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej odzieży używanej i obuwia używanego. Odzież i obuwie używane zakupuje od firmy, która zakupuje te towary w krajach Unii Europejskiej. Zakupiona odzież i obuwie pakowane jest w workach tzw.

“mixach”. W workach znajduje się więc odzież i obuwie w różnych asortymentach tzn. odzież i obuwie dla dorosłych, dzieci i niemowląt.

Na otrzymanych fakturach zakupu widnieje:nazwa towaru – odzież używana, cena za 1 kg – wartość netto – stawka VAT 22% – jednorodna dla całej dostawy.Po otrzymaniu dostawy w hurtowni wnioskującego rozpakowywane worki z towarami są sortowane na:

* odzież dla niemowląt do rozmiaru 86 cm (typu śpioszki, kaftaniki) * obuwia dla dzieci do rozmiaru 23 W ostatnich dostawach ilości odzieży dla niemowląt stanowi około 10%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy do dostawy używanej odzieży niemowlęcej do rozmiaru 86 i używanego obuwia dziecięcego do rozmiaru 23 ma zastosowanie stawka VAT 7%.

Zdaniem wnioskodawcy można zastosować stawkę VAT 7%. Do tej pory sprzedaży odzieży używanej wnioskodawca dokonywał w/g stawki 22%. W chwili obecnej zamierza odzież i obuwie po przesortowaniu sprzedawać wg stawek 22% i 7%. Stawka 7% stosowana byłaby od odzieży niemowlęcej do rozmiaru 86 (rozmiary można wyczytać z metek wszytych w szwy odzieży) oraz butów dziecięcych do rozmiaru 23.

Wnioskujący uważa, że zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Ustawy o Podatku VAT poz.45 i 47 ma prawo do sprzedaży ww. towarów wg stawki 7%, gdyż w załączniku użyte jest sformułowanie “bez względu na symbol” PKWIU. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

 • Zgodnie z art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.
 • Nr 54, poz.535 z późn.
 • Zm.), zwanej dalej “ustawą o VAT”, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art.41 ust.2-12c, art.83, art.119 ust.7, art.120 ust.2 i 3, art.122 i art.129 ust.1 ustawy.
 • Zgodnie z art.41 ust.2 dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust.12 i art.114 ust.1.

W poz.45 załącznika Nr 3 do ustawy wymieniono, bez względu na symbol PKWiU, odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, natomiast w poz.47 ustawodawca wskazał – również bez względu na symbol PKWiU – obuwie dziecięce. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r.

 • W sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U.
 • Nr 89, poz.844 z późn.
 • Zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.
 • W sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U.

Nr 42, poz.264 z późn. zm.). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej odzieży używanej i obuwia używanego. Odzież i obuwie używane zakupuje od firmy, która zakupuje te towary w krajach Unii Europejskiej.

Zakupiona odzież i obuwie pakowane są w workach. W workach znajduje się więc odzież i obuwie w różnych asortymentach. Wśród odzieży i obuwia sprzedawanych przez wnioskującego znajduje się również odzież dla niemowląt do rozmiaru 86 cm (typu śpioszki, kaftaniki) oraz obuwie dla dzieci do rozmiaru 23. Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy do dostawy używanej odzieży niemowlęcej do rozmiaru 86 i używanego obuwia dziecięcego do rozmiaru 23 można zastosować stawkę VAT 7%.

W odniesieniu do sprzedawanej odzieży dla niemowląt należy zauważyć, że pod numerem PKWiU oznaczonym jako 18.24.11-00.00, wskazano “odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, włączając podkoszulki, opalacze, majteczki, ubranka, pieluszki, rękawiczki z jednym palcem, ubranka wierzchnie, z dzianin”.

 • W poz.45 załącznika Nr 3 do ustawy wymieniono, bez względu na symbol PKWiU, odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt.
 • Zatem z powyższego wynika, że preferencyjna stawka podatku obowiązuje tylko przy sprzedaży odzieży i dodatków, które są przeznaczone dla niemowląt lecz tylko takich, które można klasyfikować jako odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt i które mieszczą się pod wskazanym wyżej numerem PKWiU 18.24.11-00.00, przy czym dokładny symbol poszczególnych elementów odzieży lub dodatków odzieżowych dla niemowląt nie ma znaczenia (za takim podejściem przemawia zapis zawarty w załączniku nr 3 do ustawy – “bez względu na symbol PKWiU”).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego przedmiotem działalności wnioskodawcy jest sprzedaż używanej odzieży dla niemowląt i używanego obuwia dziecięcego. Odzież używana została sklasyfikowana w PKWiU pod numerem 18.22.40 “Odzież używana i inne używane wyroby włókiennicze”.

Z powyższego wynika, że Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadza istotne rozgraniczenie w zakresie klasyfikacji odzieży. Dla odzieży używanej przewidziany został odrębny numer PKWiU. Konsekwencją tego staje się konieczność odmiennego traktowania dla celów podatkowych odzieży nieużywanej (nowej) i używanej.

Oznacza to, że preferencyjna stawka podatku VAT, przewidziana zgodnie z załącznikiem Nr 3 cyt. ustawy dla odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt, nie ma zastosowania dla używanej odzieży dla niemowląt. Jak już wyżej wspomniano preferencyjna stawka podatku obowiązuje tylko przy sprzedaży odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt, które mieszczą się pod numerem PKWiU 18.24.11-00.00.

 • Odzież używana nie mieści się w tym grupowaniu (została sklasyfikowana w PKWiU pod numerem 18.22.40) zatem przy sprzedaży odzieży używanej należy stosować stawkę VAT podstawową (22%).
 • Ponadto zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wskazanymi w pkt 7.3 załącznika do ww.
 • Rozporządzenia Rady Ministrów, zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta tego produktu.

Wynika to z faktu, że właśnie producent posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

 1. Oznacza to, że symbol PKWiU dla danego produktu nadawany jest zanim produkt ten trafi do sprzedaży.
 2. Zatem symbol PKWiU dotyczy wyrobu nowego, nieużywanego, którego cechy nie uległy zmianie.
 3. Sprzedawana przez wnioskodawcę odzież dla niemowląt, jak również buty dziecięce są produktami używanymi, dlatego też nie można zastosować do nich klasyfikacji PKWiU takiej jak dla wyrobów nowych.

Należy również podkreślić, że obniżona stawka podatku, dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, ma charakter preferencji podatkowej (wyjątku od reguły) i dlatego pojęć użytych w załączniku Nr 3 do ustawy (“odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt”, “obuwie dziecięce”) nie należy interpretować rozszerzająco.

W powołanej wyżej ustawie o podatku od towarów i usług brak jest definicji “obuwia dziecięcego”. Również PKWiU nie definiuje pojęcia “obuwia dziecięcego”. Pojęcie to zdefiniowane zostało natomiast w Nomenklaturze Taryfowej i Statystycznej CN. W myśl jej postanowień obuwie damskie i męskie to obuwie o długości podeszwy wewnętrznej 24 cm i większej, a obuwie dziecięce to obuwie o długości podeszwy wewnętrznej mniejszej niż 24 cm.

Wobec powyższego, Podatnik może dokonując klasyfikacji danego obuwia, uwzględnić rozmiar wewnętrzny podeszwy. Jednakże nie powinno być to jedyne kryterium. W ocenie tut. organu przy ustalaniu czy dane obuwie zaliczyć należy do “obuwia dziecięcego” Podatnik uprawniony jest także do uwzględnienia innych cech sprzedanego obuwia – funkcjonalnych i użytkowych, co może wskazywać, że klasyfikacja PKWiU nie powinna być jedynym wyznacznikiem kwalifikowania towaru do obuwia dziecięcego.

Oznacza to, że nie tylko w przypadku gdy rozmiar podeszwy wewnętrznej jest mniejszy niż 24 cm, ale także w sytuacji gdy cechy jakościowe, funkcjonalne, użytkowe oraz nazwa obuwia (użycie przez ich producenta oznaczenia “dziecięce”) wskazują, że dane obuwie zaliczyć należy do “obuwia dziecięcego”, Podatnik winien przy ich sprzedaży zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%.

Zatem prawidłowymi kryteriami klasyfikacji pozwalającymi na zastosowanie 7% obniżonej stawki podatku VAT dla dostawy obuwia dziecięcego są: * cechy jakościowe, funkcjonalne, użytkowe oraz nazwa obuwia (np. użycie przez jego producenta oznaczenia “dziecięce”), * przedział rozmiarów, w jakich dany model obuwia jest produkowany w ilościach wskazujących na jego przeznaczenie handlowe oraz, gdy na podstawie tych kryteriów nie można rozstrzygnąć czy dane obuwie należy zaliczyć do dziecięcego, wówczas posiłkowo należy zastosować rozgraniczenie zastosowane w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego tj.

 1. Obniżoną do 7% stawkę podatku VAT należy stosować dla obuwia o długości podeszwy wewnętrznej poniżej 24 cm.
 2. Niemniej jednak wszystkie powyższe zasady dotyczą jedynie sprzedaży obuwia nowego, którego cechy jakościowe, funkcjonalne i użytkowe nie uległy zmianie po jego wyprodukowaniu.
 3. Obuwie używane nie może być traktowane dla celów podatkowych tak jak obuwie nowe, gdyż jego cechy uległy zmianie wskutek użytkowania.

Nie można zatem stosować analogicznej stawki podatku VAT przy sprzedaży obuwia nowego i używanego. Podsumowując, na podstawie wyjaśnień wskazanych w PKWiU oraz przepisów cyt. ustawy, należy stwierdzić, iż wnioskodawca nie może zastosować 7% stawki podatku VAT przy dostawie używanej odzieży dla niemowląt oraz używanego obuwia dziecięcego.

Ponieważ sprzedawane przez wnioskodawcę produkty są używane nie można stosować do nich klasyfikacji przewidzianej dla produktów nowych. W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. Nr 153, poz.1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art.47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art.53 § 2 ww.

ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul.1 Maja 10, 09-402 Płock. : Internetowa baza tekstów prawnych OpenLEX

Contents

You might be interested:  Spodnie Mid Waist Co To Znaczy?

Kiedy VAT 8% a kiedy 23?

8% VAT w budownictwie – tylko dla tych, którzy budują lub remontują, żeby zamieszkać – W świetle zapisów Ustawy o VAT z preferencyjnej stawki podatku mogą skorzystać osoby planujące budowę lub remont obiektu budowlanego, który jest określony w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) jako budynek lub lokal mieszkalny stałego zamieszkania oraz nie przekracza powierzchni 300 m² w przypadku domu jednorodzinnego i 150 m² w przypadku mieszkania (zatem zalicza się do społecznego programu mieszkaniowego, a tylko obiekty spełniające ten wymóg mogą być objęte obniżonym VAT-em). Ile Wynosi Podatek Vat Na Odzież Preferencyjna 8% stawka VAT obejmuje kompleksowe usługi budowlane, remontowe i modernizacyjne w obiektach mieszkalnych o limicie powierzchni 150 m2 i 300 m2, odpowiednio dla mieszkania i domu jednorodzinnego.

Jakie produkty mają 23% VAT?

Od stycznia wraca 23 % VAT na paliwa, zmianę odczują przedsiębiorcy i konsumenci Po prawie 9 miesiącach obowiązywania tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, która po wybuchu wojny na Ukrainie miała obniżyć stawki VAT na paliwo, energię, gaz oraz żywność stawka VAT na paliwo wraca od 1 stycznia 2023 r. do poziomu 23 %. Zmianę najbardziej odczują przedsiębiorcy i konsumenci.

Na co jest 8% VAT?

Budownictwo mieszkaniowe a zastosowanie stawki 8% dla usług budowlanych – Przed zastosowaniem preferencyjnej stawki VAT należy zweryfikować, czy świadczona usługa budowlana dokonywana jest na, która zaliczana jest do programu mieszkaniowego. A poprzez budownictwo mieszkaniowe objęte społecznym programem mieszkaniowym należy rozumieć:

 • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 12;
 • budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 • mikroinstalację związaną z powyższymi obiektami i budynkami rozumianą jako instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW
 1. Do budownictwa objętego powyższym programem nie zalicza się: – budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 300 m 2 ; – lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2,
 2. Przykład 1.

W momencie, w którym powierzchnia nieruchomości przekroczy limity, preferencyjną stawkę VAT (8%) stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej – o czym stanowi art.41 ust.12c ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedsiębiorca Marek wykonuje usługę budowlaną w lokalu mieszkalnym należącym do społecznego programu mieszkaniowego. Lokal ten ma powierzchnię użytkową 170 m 2, Za całą usługę w kwocie netto podatnik chciałby uzyskać 250 tys. złotych. Dla jakiej wartości może zastosować stawkę 8% dla usług budowlanych, które wykonuje? Przedsiębiorca może zastosować preferencyjną stawkę VAT (w zaokrągleniu) dla wartości 220 588,24 złotych (250.000/170*150).

Na pozostałą wartość – 29 411,76 zł – należy zastosować podstawową stawkę VAT 23%. Na skróty Prowadź samodzielną księgowość online!

 • Wystawianie bezpiecznych e-faktur
 • Prowadzenie KPIR lub Ewidencji Przychodów
 • Wsparcie ekspertów księgowych i kadrowych

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Jak sprzedawać towar na 8 VAT?

Usługi remontowe opodatkowane są 8% stawką VAT – Stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się nie tylko do budowy ale też do remontu budynków bądź lokali mieszkalnych. Przy świadczeniu usług remontowych wraz z towarem, dla ustalenia właściwej stawki VAT znaczenie ma także określenie, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę.

Obniżoną 8% stawkę VAT stosuje się bowiem tylko do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Jeżeli przynajmniej jeden z tych warunków nie zostanie spełniony usługa taka nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki VAT.

Jak wynika z interpretacji organów podatkowych, zastosowanie prawidłowej stawki VATuzależnione będzie od postanowień, które powinny być zawarte w umowie dotyczącej wykonania robót remontowych. Jeżeli zatem przedmiotem umowy będą remonty w budynkach zbiorowego zamieszkania – to należna stawka będzie wynosiła 8%.

Jeżeli jednak umowa będzie dotyczyła remontów przeprowadzanych tylko w niektórych częściach budynku, np. powierzchnimieszkalnych i odrębnie lokali użytkowych, wówczas w odniesieniu do usług wykonywanych w części mieszkalnej zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku, natomiast do usług wykonywanych w części niemieszkalnej – 23% stawka VAT.

Tak też wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 stycznia 2012 r., nr: IBPP2/443-1159/11/UH (.) Zastosowanie prawidłowej stawki podatkuuzależnione jest także od postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych.

 1. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) jako całości – to należna stawka będzie wynosiła 8%.
 2. Jeżeli jednak w umowie zostanie wskazane, iż roboty budowlane dotyczyć będą poszczególnych części budynku, tj.
 3. Powierzchni mieszkalnych i odrębnie powierzchni niemieszkalnych 1195590761 (np.

lokali usługowych, garaży podziemnych – przyp aut.1195590761 ), wówczas w odniesieniu do usług wykonywanych w części mieszkalnej zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku, natomiast do usług wykonywanych w części niemieszkalnej – 23% stawka podatku (.).

 • W praktyce zdarza się, że firma budowlana wykonująca remont budynku mieszkalnego zużywa do tego swoje materiały, które zakupuje z naliczonym 23% stawką Vat.
 • W takim przypadku decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, tzn.
 • Czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę wykorzystując zakupione materiały do wykonania usługi,

Organy podatkowe np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2014r,nr: ILPP2/443-383/14-4/SJ), podkreślają, że jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.).

Na co jest VAT 0?

Kryzys, na który odpowiadamy prospołecznie – Zawirowania na rynkach światowych, zerwane łańcuchy dostaw i przede wszystkim wysokie ceny energii, spowodowane rosyjskim szantażem energetycznym, zwiększyły inflację na całym świecie – w szczególności w Europie.

Podjęliśmy konkretne działania, by ochronić portfele Polaków. Wprowadziliśmy na początku 2022 roku Tarczę Antyinflacyjną. Obniżyliśmy m.in. podatek VAT na podstawowe produkty spożywcze. Dziś, nadal jesteśmy poddani zewnętrznej presji kryzysu energetycznego, dlatego zdecydowaliśmy się przedłużyć zerowy VAT na żywność do pierwszego półrocza 2023 r.

Stawką 0% – w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej – zostały objęte podstawowe produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż. To duże wsparcie dla budżetów domowych naszych obywateli. – Trwający kryzys światowy, który jest wielkim wyzwaniem, musi być zwalczony metodami prospołecznymi.

Jak obliczyć podatek VAT do zapłaty?

Obliczanie podatku VAT – Jak obliczyć podatek VAT ? Podatek na fakturze wylicza się, mnożąc wartość netto poszczególnych pozycji ujętych na fakturze przez stawkę VAT, Faktury niezbędne są do dokonania rozliczenia. Firmy działające dłużej niż rok mogą zdecydować się na rozliczenia kwartalne, natomiast nowopowstałe przedsiębiorstwa rozliczają się z urzędem skarbowym co miesiąc,

Prawo do odliczenia VAT przysługuje podatnikowi, który zarejestrowany jest jako czynny płatnik VAT, W tym celu konieczne jest złożenie formularza VAT- R do urzędu skarbowego, Jak obliczyć podatek VAT do zapłaty ? Na podstawie faktur sumuje się wartość VAT-u naliczonego od zakupów dokonanych w okresie miesiąca, za który ma zostać wykonane rozliczenie.

Następnie na podstawie prowadzonej ewidencji sprzedaży sumuje się wartość VAT-u należnego od dokonanej sprzedaży. Uzyskane wartości wpisuje się do deklaracji składanej do urzędu skarbowego. Wylicza się w niej różnicę i ewentualną dopłatę lub zwrot. Jeżeli występuje konieczność dopłaty, należy dokonać jej na konto urzędu.

Gdy wystąpi nadwyżka, przenosi się ją do wykorzystania w następnym miesiącu. W wyjątkowych sytuacjach lub gdy zakupy przedsiębiorcy są opodatkowane wyższą stawką VAT niż jego sprzedaż, można uzyskać zwrot nadpłaty na konto bankowe. Jeżeli podatnik nie skorzystał z prawa do odliczenia VAT w okresie rozliczeniowym lub dwóch następnych okresach, może dokonać tego w ciągu 5 lat, składając korektę deklaracji za okres, w którym przysługiwało mu prawo do obniżenia należnego podatku.

Większość przedsiębiorców prowadzi elektroniczną księgowość, w której wyliczenia VAT dokonywane są automatycznie. Jednak obliczanie VAT powinno być proste i jasne dla przedsiębiorcy. Warunkiem jest, by znał on stawkę, którą powinien zastosować do danego produktu.

Jak obliczyć podatek 23%?

Jak obliczyć VAT? – Podstawą do obliczenia VAT może być zarówno kwota netto, jak i brutto. Netto: to należna kwota do zapłaty za produkty lub usługi bez podatku. Brutto: to należna kwota końcowa do zapłaty, wliczając podatki. Jeśli VAT wynosi 0%, kwota netto i brutto będzie taka sama.

 1. Jak obliczyć VAT z ceną całkowitą? Aby obliczyć całkowitą cenę dla standardowej stawki VAT (23%), pomnóż bazową cenę o 1.23.
 2. Dla pierwszej obniżonej stawki VAT (8%), pomnóż bazową cenę o 1.08.
 3. Dla drugiej obniżonej stawki VAT (5%), pomnóż bazową cenę o 1.05.
 4. Jak obliczyć cenę bez VAT? Aby obliczyć cenę bazową z wyłączeniem stawki VAT (23%) podziel całkowitą cenę przez 1.23.

Dla pierwszej obniżonej stawki VAT (8%), podziel całkowitą cenę o 1.08. Dla drugiej obniżonej stawki VAT (5%), podziel bazową cenę o 1.05. Ile Wynosi Podatek Vat Na Odzież

Kto płaci 5% podatku?

Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową od 1 stycznia 2019 r. mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskanych z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej w wysokości 5% podatku PIT lub CIT. Czym jest ulga IP Box i kogo obowiązuje? Wyjaśniamy w artykule.

Na co jest VAT 5%?

Obniżone stawki VAT – W odniesieniu do niektórych towarów i usług stosuje się obniżone stawki podatku VAT, W załączniku nr 3 do ustawy o VAT znajduje się wykaz towarów i usług opodatkowanych obniżoną stawką podatku w wysokości 8%. Wymienione są tam między innymi:

towary spożywcze (na przykład kawa, wyroby cukiernicze niezawierające kakao, sosy) towary zwykle używane w rolnictwie (na przykład drzewa żywe, bulwy, korzenie, nasiona, ziarna, ziemia ogrodnicza) towary związane z ochroną zdrowia (na przykład wyroby medyczne, produkty lecznicze, środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych) niektóre usługi (na przykład usługi taksówek, weterynaryjne, fryzjerskie).

Ponadto stawką 8% VAT opodatkowane są dostawa budynków i lokali mieszkalnych oraz określone usługi budowlane ich dotyczące). W załączniku nr 10 do ustawy o VAT znajduje się wykaz towarów i usług opodatkowanych obniżoną stawką podatku w wysokości 5%. Wymienione są tam między innymi:

towary spożywcze (na przykład mięso, produkty mleczarskie, warzywa, owoce, zboża) inne towary (na przykład książki, pieluchy, smoczki dla dzieci).

Kiedy VAT 8 a kiedy 9M?

Kiedy występuje obowiązek złożenia deklaracji VAT-8, a kiedy VAT-9M? Deklaracja VAT-8 jest przeznaczona dla podatników niebędących podatnikami VAT czynnymi. Natomiast deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla tych podmiotów prowadzących działalność, którzy nie są podatnikami VAT czynnymi. Pytanie : Kiedy występuje obowiązek złożenia deklaracji VAT-8, a kiedy VAT-9M? Czy jest obowiązek składania zerowych deklaracji VAT-8 i VAT-9M? Odpowiedź : Deklaracja VAT-8 jest przeznaczona dla podatników niebędących podatnikami VAT czynnymi (i w związku z tym nieskładających deklaracji VAT-7, VAT-7K), u których występują opodatkowane nabycia wewnątrzwspólnotowe oraz (ewentualnie w tym samym miesiącu) importy usług, dostawy, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowe).

You might be interested:  Spodnie Wide Leg Co To Znaczy?

Natomiast deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla tych podmiotów prowadzących działalność, którzy nie są podatnikami VAT czynnymi (i w związku z tym nie składają deklaracji VAT-7, VAT-7K), u których w danym miesiącu nie wystąpiły nabycia wewnątrzwspólnotowe, jednakże w danym miesiącu ma u nich miejsce import usług, bądź dostawa, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowa).

O obowiązku składania deklaracji VAT-8 stanowią przepisy art.99 ust.8 u.p.t.u. Powołany przepis stanowi, że podatnicy wymienieni w art.15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art.15, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 2, lub którzy skorzystali z możliwości wymienionej w art.10 ust.6, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

 • Powołane przepisy stanowią zatem o tym, że deklaracje VAT-8 składa się w zakresie dokonanych nabyć.
 • Skoro zatem w danym miesiącu nabyć nie było – to oznacza to (moim zdaniem) brak obowiązku składania zerowych deklaracji VAT-8.
 • O obowiązku składania deklaracji VAT-9M stanowi art.99 ust.9 u.p.t.u.
 • Powołany przepis stanowi, że w przypadku gdy podatnicy wymienieni w art.17 ust.1 pkt 4, 5 i 8 nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust.1-3 lub 8, deklarację podatkową składa się w terminie do 25.

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po pierwsze zatem obowiązek składania tej deklaracji mają tylko podmioty, które są podatnikami z tytułu importu usług, bądź jako nabywca towarów lub usług w kraju rozliczają podatek należny.

 1. Jeśli w danym miesiącu nie dokonują takich czynności, to nie są podatnikami z tego tytułu, a więc nie ciąży na nich ten obowiązek.
 2. Po drugie – przepis stanowi o składaniu deklaracji VAT-9M w określonym terminie po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. Ten fragment przepisu także zatem wskazuje na brak obowiązku składania deklaracji VAT-9M pustych (zerowych).

Nie ma zatem także obowiązku składania pustych deklaracji VAT-9M. Wzory deklaracji podatkowych są określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 18.03.2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług – dalej r.w.d.p.t.u. Wspólną cechą deklaracji VAT-8 oraz VAT-9M jest to, że deklaracje te składane są (w określonych sytuacjach) przez podatników, którzy nie składają periodycznych deklaracji VAT-7 (ewentualnie VAT-7K).

Deklaracje VAT-8 oraz VAT-9 przeznaczone są dla tych podatników VAT, którzy nie są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, a którzy w pewnych przypadkach muszą się rozliczyć z podatku ze swoich transakcji. Deklaracja VAT-8 jest przeznaczona dla podatników niebędących podatnikami VAT czynnymi (i w związku z tym nieskładających deklaracji VAT-7, VAT-7K), u których występują opodatkowane nabycia wewnątrzwspólnotowe oraz (ewentualnie w tym samym miesiącu) importy usług, dostawy, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowe).

Przykładowo: Rolnik zryczałtowany nabył towary z UE o wartości w danym roku większej niż 50.000 zł. Począwszy od przekroczenia tej kwoty będzie musiał złożyć deklaracje VAT-8, aby tam ujawnić nabycia wewnątrzwspólnotowe. Lekarz dentysta nabył w innym państwie UE specjalistyczne wyposażenie o wartości przekraczającej (jednorazowo) 50.000 zł.

Powinien złożyć deklaracje VAT-8 i ujawnić w niej dokonane transakcje. Jednocześnie w deklaracji VAT-8 ujmuje się – jeśli jest ona składana przez danego podatnika w danym miesiącu, z uwagi na transakcje wewnątrzwspólnotowe – przypadki importu usług oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca. Przykładowo Rolnik z pierwszego przypadku w tym samym miesiącu, za który składa VAT-8, kupił blachę stalową.

Została ona opodatkowana w procedurze reverse chargé (odwrotnego obciążenia). Powinien wykazać zakup i podatek od tego zakupu w deklaracji VAT-8. Lekarz z drugiego przypadku w tym samym miesiącu, za który składa VAT-8, nabył z zagranicy usługę elektronicznej prenumeraty czasopisma branżowego.

Powinien wykazać ten zakup i podatek od niego w deklaracji VAT-8. Natomiast deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla tych podmiotów prowadzących działalność, którzy nie są podatnikami VAT czynnymi (i w związku z tym nie składają deklaracji VAT-7, VAT-7K), u których w danym miesiącu nie wystąpiły nabycia wewnątrzwspólnotowe, jednakże w danym miesiącu ma u nich miejsce import usług, bądź dostawa, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowa).

Przykładowo Rolnik ryczałtowany kupił w czerwcu blachę stalową na odwrotne obciążenie. Nie ma transakcji wewnątrzwspólnotowych. Powinien złożyć deklarację VAT-9M za czerwiec i wykazać tam obrót z tytułu tego zakupu – dostawa dla której podatnikiem jest nabywca.

Od czego zależy wysokość podatku VAT?

Rejestracja organizacji jako podatnik VAT – VAT, czyli podatek od towarów i usług jest podatkiem pośrednim, pobieranym na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Aby uniknąć nakładania się podatku, stosuje się mechanizm odliczenia kwoty pobranej w poprzednich etapach sprzedaży.

 1. Ogólna zasada stanowi, że VAT płaci się wyłącznie od wartości dodanej, czyli od różnicy między przychodem ze sprzedaży a poniesionymi kosztami.
 2. W efekcie do urzędu skarbowego wpłaca się różnicę pomiędzy VAT-em otrzymanym od klientów ( podatek należny ) a zapłaconym w cenie kupowanych towarów i usług ( podatek naliczony ).

Podatek VAT do zapłacenia do urzędu skarbowego = VAT należny – VAT naliczony

Na co będzie zniesiony VAT?

Tak było w 2022 r.0 proc. VAT na żywność. Obniżka zostanie z nami dłużej – – Do 0% obniżamy VAT na podstawowe produkty spożywcze. Dzięki temu miesięcznie w portfelu każdej rodziny zostanie ok.45 zł – zapowiadał premier w styczniu. Zmiana w podatku miała obowiązywać od 1 lutego na 6 miesięcy, czyli do końca lipca 2022 roku,

Tarcze antyinflacyjne w 2022 r. zostały jednak przedłużone, dotyczy to m.in. żywności. Założenie było takie, że tańsze o VAT pozostaną do 31 października 2022 roku.m.in.: mięso i ryby, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, zboża i niektóre napoje. Aktualizacja: Rada Ministrów przyjęła 23 sierpnia projekt ustawy, która m.in.

wydłuża działanie tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 r. Do tego czasu utrzymane zostaną obniżone stawki VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, czy energii elektrycznej i cieplnej.21 października 2022 ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda.9 czerwca Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców.

 1. Do ustawy zostały wprowadzone również zapisy wydłużające działanie tarcz antyinflacyjnych, zgodnie z którymi obowiązywać one będą do 31 października br.
 2. Natomiast 30 czerwca Senat wniósł poprawki do ustawy i 1 lipca skierowano ją do Komisji Finansów Publicznych.
 3. Po tym, jak ustawa opuściła Senat, 14 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Pod koniec lipca premier zapowiedział, że obniżki VAT zostaną z nami do końca roku. Przypomnijmy, że opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik cen towarów i usług za czerwiec 2022 (czyli wskaźnik inflacji) w przypadku żywności i napojów bezalkoholowych wyniósł 14,4 proc.

do 0% VAT na żywność objętą wcześniej 5% podatkiem, do 0% na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą zamiast 8%, do 0% VAT na gaz ziemny zamiast 23%, do 5% VAT na energię elektryczną i cieplną zamiast 23%, do 8% VAT na paliwa silnikowe zamiast 23%, obniżka do minimum akcyza na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy i energie elektryczną, zwolnienie z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, zwolnienie sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej, dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych.

Co z Vatem na żywność?

VAT na żywność wciąż będzie zerowy i to bezterminowo – wynika rozporządzenia podpisanego przez ministra finansów. Aż do końca 2024 roku ma obowiązywać obniżona stawka na nawozy.

Czy można wystawić fakturę na 8% na firmę?

Co to jest budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym? – Aby wiedzieć, czy realizacja zlecenia z preferencyjną stawką VAT jest możliwa, musimy zweryfikować, czy świadczona usługa budowlana dokonywana jest na nieruchomości zaliczanej do społecznego programu mieszkaniowego.

 • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, Co określa Art 2 pkt 12 ustawy o VAT – obiekty budownictwa mieszkaniowego – to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11;
 • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, orazobiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także
 • mikroinstalacje (tj. instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW) funkcjonalnie z nimi związaną.
 • Uwaga!
 • Do budownictwa objętego powyższym programem nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.
 • Jeżeli powierzchnia przekroczy podane limity, preferencyjną stawkę VAT (8%) stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej.

Jak wynika dalej z art.41 ust.12a ustawy o VAT, z preferencyjnej stawki 8% VATU, mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują usługi w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12. Chodzi zatem o lokale mieszkalne w takich budynkach jak: biura, hotele, koszary, zakłady karne etc. Kolejną grupą budynków są obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264. Chodzi tu o budynki szpitali i zakładów opieki medycznej. Należy jednak podkreślić, że z preferencyjnej stawki za usługę VAT mogą korzystać wyłącznie usługi budowlane realizowane w tych budynkach instytucji ochrony zdrowia, które świadczą usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Jaki VAT na sprzedaz?

Jakie stawki podatku VAT obowiązują w 2022 roku? – W Polsce obowiązuje kilka stawek VAT, których zastosowanie zależne jest od rodzaju dokonywanej sprzedaży. Aktualnie podstawową stawką VAT w Polsce jest stawka 23% i dotyczy ona większości sprzedaży. Dostępne są również obniżone stawki podatku VAT, które wynoszą odpowiednio – 0%, 5% i 8%. Stawkę w wysokości 8% można zastosować m.in.:

do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, który obejmuje m.in. niektóre na przetworzone produkty spożywcze, towary związane z produkcją rolniczą, z opieką zdrowotną, usługi związane z kulturą, sportem, rekreacją, usługi bytowe, transport pasażerski, do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Stawkę podatku w wysokości 5% można stosować do towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, który obejmuje:

podstawowe produkty żywnościowe (np. niektóre owoce i warzywa, pieczywo, nabiał, mięso i przetwory mięsne, produkty zbożowe: mąka, kasze, makaron, określone napoje), książki drukowane oraz wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oraz czasopisma specjalistyczne.

Dodatkowe katalogi towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi (5% i 8%) możesz znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

w eksporcie towarów, pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymasz dokument, który potwierdza wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (UE), do dostaw towarów do wolnych obszarów celnych lub składów celnych, do usług transportu międzynarodowego, do usług, które polegają na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów, do dostaw i importu jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, oraz dostaw części i wyposażenia tych jednostek, jeżeli są w nie wbudowane lub służą do ich eksploatacji, do dostaw i importu środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz: instytucji UE lub organów utworzonych przez UE, organizacji międzynarodowych, które posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego niż terytorium kraju państwa (uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Polskę), sił zbrojnych NATO, które posiadają przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, a także sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Zakres opodatkowania stawką podatku w wysokości 0% ww. towarów i usług, jak również warunki stosowania tej stawki, wynikają z przepisów art.83 ustawy o VAT oraz przepisów ww. rozporządzenia Ministra Finansów sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

 1. Warto wiedzieć, że domyślnie w ustawie o VAT widnieje jako podstawowa stawka 22% (która od kilku lat podwyższana jest do 23%) oraz jedna z obniżonych jako stawka 7% (która od kilku lat podwyższana jest do 8%).
 2. Aktualnie nie zapowiada się na to aby stawki podatku VAT na powrót uległy obniżeniu do ich pierwotnej wysokości.

Natomiast warto mieć na uwadze, że powrót do niższych stawek VAT może nastąpić w sytuacji gdy w roku następującym po roku, w którym jednocześnie:

będzie stosowana stabilizująca reguła wydatkowa, osiągnięte zostaną następujące wartości wskaźników:

relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Stabilizująca reguła wydatkowa to bezpiecznik, który rząd wprowadził aby nie wydawać za dużo i tym samym nie zadłużać ponad miarę naszego Państwa.

Jak odliczać VAT przykłady?

Na czym polega odliczenie VAT? Przedsiębiorcy, a najczęściej ci, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, często zastanawiają się na czym polega odliczenie podatku VAT. Co więcej, nie rzadko bywa też tak, że podatek VAT mylony jest z podatkiem PIT.

Podatki te są całkowicie odrębnymi, niezależnymi od siebie podatkami. Więcej o podatkach dochodowych osób fizycznych pisaliśmy Podatek VAT, czyli podatek od wartości dodanej, to kwota, która doliczana jest do cen większości towarów i usług. Podstawowa stawka VAT to 23%. Obniżone stawki VAT to 8% (na przykład roboty budowlane), 5% (na przykład książki i czasopisma), 0% (na przykład wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz stawka zwolniony (usługi zwolnione z VAT podmiotowo lub przedmiotowo).

Warto zwrócić także uwagę na obowiązek podatkowy w podatku VAT. Więcej na ten temat przeczytacie Z podatku VAT można zostać zwolnionym ze względu na limit sprzedaży (zwolnienie podmiotowe) lub ze względu na rodzaj wykonywanej działalności (zwolnienie przedmiotowe).

Zgodnie z prawem, podatnik ma możliwość odliczenia od VATu należnego (VAT z faktur sprzedaży) VATu naliczonego (VATu z faktur zakupu). Kwestię odliczenia podatku VAT najlepiej wyjaśnić na przykładach: Podatek VAT to kwota, która powiększa wartość sprzedawanej usługi lub towaru. Przy założeniu, że osoba A sprzedaje usługę o wartości 100 zł, która podlega pod podstawową 23% stawkę VATu, to cena brutto, jaką może zaoferować swojemu klientowi wynosi 123 zł (100 zł netto plus 23% VAT).

Osoba, która zakupiła taką usługę i jest przedsiębiorcą (osoba B) ma prawo do odliczenia VATu, który wcześniej zapłaciła przy zakupie usługi od osoby A. Osoba B przy sprzedaży swoich usług/towarów także ma obowiązek doliczyć do ceny netto podatek VAT.

Zakładając, że osoba B sprzedaje usługę za kwotę 300 zł netto, która podlega pod 23% stawkę VATu, to cena brutto, którą zaproponuje swojemu klientowi to kwota 369 zł. Po rozliczeniu miesiąca, osoba A zobowiązana jest do zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego w kwocie wynikającej z faktury sprzedaży w wysokości 23 zł.

Osoba B natomiast zobowiązana jest do zapłacenia do urzędu skarbowego podatku VAT ze swojej faktury sprzedażowej, przy czym ma prawo do obniżenia tego podatku o VAT z faktur zakupowych. Dzięki temu obniżeniu, osoba B zapłaci 46 zł podatku do urzędu (69 zł – 23 zł). Zdarza się również tak, że w danym miesiącu podatnik nie sprzedaje żadnych towarów lub usług. Mimo braku sprzedaży, podatnik nadal ma prawo odliczenia VATu. Przypadek taki obrazuje drugi przykład: Podatnik A w kolejnym miesiącu zakupił specjalistyczne czasopisma o wartości 200 zł netto, które podlegały pod 8% VAT, co w rezultacie dało kwotę brutto w wysokości 216 zł. Przy obliczaniu podatku VAT należy pamiętać, że nie ze wszystkich faktur zakupowych można odliczyć podatek VAT. Przykładami takich zakupów mogą być usługi gastronomiczne lub hotelowe, ale także wydatki eksploatacyjne dotyczące samochodów. O odliczeniu VATu przy wydatkach samochodowych pisaliśmy,

Jaka stawka VAT dla osoby prywatnej?

Stawka VAT – rodzaje –

 • W Polsce podstawową stawką VAT jest 23%, jeżeli jednak przedsiębiorca przypuszcza, iż sprzedawane towary lub usługi są opodatkowane inną stawką niż podstawowa, powinien sprawdzić, czy w danym przypadku ma zastosowanie obniżona stawka podatku VAT.
 • Podatnik w celu ustalenia właściwej stawki VAT powinien się oprzeć na ustawie o podatku VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych.
 • W Polsce, oprócz podstawowej stawki VAT, wyróżniamy następujące stawki podatku:
 • 8% – stawka obniżona, stosuje się ją między innymi przy sprzedaży robót budowlanych, leków i produktów farmaceutycznych, gazet i czasopism, a także przy niektórych usługach gastronomicznych;
 • 5%- stawka obniżona, objęte są nią m.in. produkty spożywcze, rolne oraz książki;
 • 0% – ta stawka VAT jest przeznaczona przede wszystkim dla transakcji zagranicznych z innymi firmami z Unii Europejskiej (między innymi stosuje się ją przy eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów).

Dodatkowo poza powyższymi stawkami dla określonych transakcji stosuje się dwa inne rodzaje oznaczeń. Są to:

 • ZW (zwolnienie z VAT) oraz
 • NP (nie podlega opodatkowaniu).
 1. Zobacz też:

Jakie zmiany w VAT od 2023?

Metoda kasowa i kwartalne zaliczki dla większej liczby podatników – Dzięki temu zwiększy się liczba przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczania VAT – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń. Proponowane zmiany można podzielić na kilka obszarów:

Poprawa płynności finansowej firm

Podwyższamy limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT. Rozszerzamy możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw.

Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym

Rezygnujemy z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzamy przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT

Doprecyzowujemy zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Wprowadzamy możliwość rezygnacji z dokonania korekty jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p.

 • Likwidujemy obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego.
 • Zamiast tego wprowadzamy wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.
 • Zwiększamy kwotę pozwalającą na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys.

zł. Zmiana dotyczy podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwia odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT. Regulujemy kwestie przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie, czyli wprowadzamy możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków

Wprowadzamy uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników). Wprowadzamy nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

Prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej

Konsolidujemy wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP. Ujednolicamy przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Likwidujemy opłaty za wniosek o wydanie WIS.

Efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa

Wprowadzamy do systemu finansów publicznych przegląd wydatków. Rezygnujemy z obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/ nadpłaty/ na poczet zaległości podatkowych i, Pakiet SLIM VAT3 miałby wejść w życie 1 kwietnia 2023 r. – takie są plany rządu. Źródło: MF : Rząd przyjął pakiet SLIM VAT 3. Zmiany w 2023 roku

Co z Vatem od nowego roku?

Zmiany w stawkach VAT od 1 stycznia 2023 roku Zgodnie z nowymi przepisami, na rok 2023 przedłużono obowiązywanie 0% stawki VAT na niektóre towary spożywcze (wymienione w poz.1-18 załącznika 10 do ustawy o VAT), a także przedłużono do 30 czerwca 2023 r.

obowiązywanie 0% stawki VAT na nieodpłatną dostawę towarów oraz świadczenie usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy (jeśli dostawy są realizowane na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego).

Podniesiono także ze stawki 0% do 8% VAT na środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu czy podłoża do upraw. Rozporządzenie przywraca również (z zastrzeżeniem ww. towarów usług) obniżone 1 lutego 2022 r. stawki VAT (o czym pisaliśmy tutaj: ) tzw.

tarczą antyinflacyjną, np. stawki 23% na paliwa. Z treścią rozporządzenia można zapoznać się, Przełożenie wprowadzonych zmian na praktykę firmy może w niektórych przypadkach dostarczać znaków zapytania. Zespół VAT w KR Group wspiera naszych klientów w takich przypadkach. Plik w formacie PDF do pobrania,

: Zmiany w stawkach VAT od 1 stycznia 2023 roku

Jak obliczyć podatek 23%?

Jak obliczyć VAT? – Podstawą do obliczenia VAT może być zarówno kwota netto, jak i brutto. Netto: to należna kwota do zapłaty za produkty lub usługi bez podatku. Brutto: to należna kwota końcowa do zapłaty, wliczając podatki. Jeśli VAT wynosi 0%, kwota netto i brutto będzie taka sama.

 1. Jak obliczyć VAT z ceną całkowitą? Aby obliczyć całkowitą cenę dla standardowej stawki VAT (23%), pomnóż bazową cenę o 1.23.
 2. Dla pierwszej obniżonej stawki VAT (8%), pomnóż bazową cenę o 1.08.
 3. Dla drugiej obniżonej stawki VAT (5%), pomnóż bazową cenę o 1.05.
 4. Jak obliczyć cenę bez VAT? Aby obliczyć cenę bazową z wyłączeniem stawki VAT (23%) podziel całkowitą cenę przez 1.23.

Dla pierwszej obniżonej stawki VAT (8%), podziel całkowitą cenę o 1.08. Dla drugiej obniżonej stawki VAT (5%), podziel bazową cenę o 1.05. Ile Wynosi Podatek Vat Na Odzież